Tourist trails for hiking in the region of Siedlce

 

Graniczące ze sobą powiaty Siedlecki i Węgrowski łączy turystyczny szlak pieszy. Pierwsze jego wytyczenie w terenie miało miejsce na przełomie lat 70-tych i 80-tych XX wieku. Szlak ma kolor czerwony,
a jego długość wynosi 63 km.

Nasz pomysł na projekt edukacyjny polegał na tym aby:

  1. Przejść cały szlak pieszo.
  2. Porównać jego oznaczenie w terenie z aplikacją mobilną ,,Szlaki turystyczne Mazowsza PTTK”.
  3. Wykorzystać do nawigacji aplikację GEO Tracker.
  4. Sporządzić szczegółową mapę cyfrową szlaku z oznaczeniem zróżnicowania nawierzchni oraz ciekawszych atrakcji i punktów widokowych.
  5. Sprawdzić natężenie ruchu turystycznego na trasie.
  6. Sporządzić analizę SWOT dla tego szlaku.

Ad. 1

Przejście całego szlaku zajęło nam 3 dni średnio po 20 km dziennie. Wycieczki odbywały się niedzielami: 27 października, 17 listopada oraz 15 grudnia 2019 roku.

Ad. 2

Szlak w terenie jest dobrze oznakowany i do wyjątków należą miejsca gdzie znaki są zatarte lub ich brak. Miejsca te zostały przez nas oznaczone na załączonej mapie cyfrowej. Na samym początku szlaku na terenie miasta Siedlce jego faktyczny przebieg odbiega od śladu w aplikacji PTTK. W terenie szlak biegnie ulicą H. Sienkiewicza a następnie ul. Wojska Polskiego do ul. Warszawskiej a w aplikacji z ul. Sienkiewicza skręca w ul. Świętojańską a następnie Armii Krajowej i Piłsudskiego. Ten element aplikacji powinien zostać sprostowany. W dalszej części aplikacja w zupełności pokrywa się z przebiegiem szlaku.

Ad. 3

Aplikacja GEO Tracker nie sprawdziła się w terenie ponieważ często w lesie gubiła sygnał GPS. Gdyby nie to aplikacja była by ciekawym uzupełnieniem zarówno mapy papierowej jak i aplikacji PTTK ponieważ posiada szereg ciekawych statystyk dotyczących przebytej trasy takich jak: profil wysokościowy trasy, najniższy i najwyższy punkt trasy oraz szybkość marszu zarówno średnią jak i maksymalną.

Ad. 4

Link do mapy:

https://drive.google.com/open?id=1Cnx7uVzIUuWDe6jIqqxDFS7lj4k-nYyv&usp=sharing

Ad. 5

Podczas tych trzech wycieczek na trasie nie było ani jednego turysty. Cały ruch turystyczny skupiał się wyłącznie punktowo przy ważniejszych atrakcjach turystycznych do których turyści dojeżdżali samochodem. Tymi miejscami są:

– zamek Książąt Mazowieckich w Liwie

– skansen w Nowej Suchej

– miejsce pielgrzymkowe w Budzieszynie koło Mokobód

– miejsca widokowe nad Liwcem w pobliżu mostów

Ad. 6

ANALIZA SWOT

Mocne strony:

– zachowany na znacznej części naturalny krajobraz doliny rzecznej

– w znacznej części szlak jest zalesiony a tam gdzie lasu nie ma dominuje krajobraz rolniczy

– w tych częściach gdzie szlak biegnie droga gruntową brak ruchu samochodów

– na trasie występuje szereg atrakcji przyrodniczych (punkty widokowe, okazałe drzewa, możliwość spotkania dzikich zwierząt) oraz atrakcji kulturowych (zamek, skansen, dwór, tradycyjna zabudowa wiejska)

Słabe strony:

– słaba promocja szlaku skutkująca brakiem ruchu turystycznego

– część szlaku przebiega wzdłuż dróg asfaltowych bez chodnika i szerokiego pobocza

– brak kompleksowej informacji o szlaku w terenie (np. tablica informacyjna z mapą szlaku i zaznaczonymi na niej atrakcjami)

– bardzo słaba infrastruktura turystyczna (punkty noclegowe i gastronomiczne)

Szanse:

-przejście szlaku pozwala na bliższy kontakt z przyrodą

– szlak może być wykorzystywany w edukacji przyrodniczej i historycznej

– szlak jest dobrym miejscem na rekreację weekendową

Zagrożenia

– małe zainteresowanie nizinną turystyka pieszą

– gwałtowne i szybkie asfaltowanie dróg polnych w strefie podmiejskiej bez wytyczania chodników i ścieżek rowerowych

– niski stopień świadomości o istnieniu szlaku i możliwości jego wykorzystania przez ludność miejscową

opracował zespól w składzie:

Iga Bielecka kl VIII c SP 5 w Siedlcach

Weronika Bielecka kl VIII b SP 5 w Siedlcach

Anna Michowiecka kl VIII c SP 5 w Siedlcach

Piotr Sikora kl VIII c SP 5 w Siedlcach

opiekun – Grzegorz Matejczuk