RSS
SmodCMS

O Oddziale

“(....) cudze rzeczy wiedzieć, dobrze jest swoje obowiązek”

Zygmunt Gloger

 

Trochę historii i parę słów o nas.

 

          W grudniu 1906 r. z inicjatywy Aleksandra Janowskiego, Kazimierza Kulwiecia i Zygmunta Glogera powstaje w Warszawie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.

          Jego pierwszym prezesem zostaje Zygmunt Gloger – wybitny historyk, archeolog, etnograf, krajoznawca i folklorysta a przede wszystkim patriota i spo�ecznik.

          Mo�na by rzec staje si� rzecz niemo�liwa. W czasach gdy s�owo Polska usi�owano wymaza�  z mapy Europy powstaje organizacja, która w swej nazwie nosi to s�owo i której celem  by�o budzenie, krzewienie i podtrzymywanie  �wiadomo�ci i tradycji  narodowej. Jak wida� nie ma rzeczy niemo�liwych.

          My�l przewodnia  Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego “przez poznanie do umi�owania kraju, przez umi�owanie do czynów ofiarnych” szybko zdobywa�a propagatorów i ju� w niespe�na dwa lata pó�niej a dok�adnie 22 marca 1908 r. z inicjatywy 13 osób zawi�zuje si� w Siedlcach pierwsze “Organizacyjne Zebranie” , którego Zarz�d  tymczasowy, z  Jaros�awem  Che�mi�skim  na  czele,  doprowadza do zwo�ania  w dniu 22 listopada 1908 r.  “Pierwszego Ogólnego Zebrania Cz�onków” powierzaj�c stanowisko prezesa Zarz�du ks. pra�atowi Józefowi Scipio del Campo.

          Kim by� ów pierwszy prezes Oddzia�u Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Siedlcach, mo�na dowiedzie�  si� bli�ej z artyku�u jubileuszowego wydania “Barbakanu”. Tu dla odwiedzaj�cych t� stron� go�ci przypomn�  tylko, �e by� nim budowniczy siedleckiej katedry, cz�owiek o nieprzeci�tnej osobowo�ci, wielki spo�ecznik ciesz�cy si� powszechnym szacunkiem zarówno w�ród elit, jak i ludzi prostych.

 

          “Jednym z pierwszych obowi�zków obywatela jest bez zaprzeczenia, dok�adna znajomo�� swego kraju....Rozbudza� samowiedz� narodow� przez zaznajamianie si�ze wszystkim co dotyczy kraju, jego historji, pami�tek, flory, fauny, archeologii i etnografii, przemys�u i handlu, zbada� go pod wzgl�dem naukowym – oto szeroki i daleko si�gaj�cy cel Towarzystwa.

W d��eniu do  urzeczywistnienia tego celu, by cho� w ma�ej cz�stce z�o�y� danin� swych uczu� tej cz�ci kraju, któr� zamieszkujmy, a która nosi pi�kne miano Podlasia, zawi�zali�my siedlecki Oddzia� Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.”

 

          Zacytowane powy�ej fragmenty odezwy za�o�ycieli Oddzia�u Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Siedlcach, skierowane do mieszka�ców miasta, nawi�zuj� wprost do motta zaczerpni�tego z my�li Glogera i odzwierciedlaj� idee PTK, którego spadkobierc� tradycji, dorobku  ideowego,  nast�pc�  prawnym i kontynuatorem jest Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze.

 

          Organizacja niegdy� elitarna sta�a si� z biegiem lat powszechn� i masow� skupiaj�c� w swoich szeregach ludzi o szerokim przedziale wiekowym, wykszta�ceniu od podstawowego do osób z tytu�ami profesorskimi, co przynios�o nowe wyzwania i  nowe zadania.  Fenomen tej organizacji jest, �e przy tak ró�norodnym przekroju �rodowiskowym wszyscy potrafi� ze sob� wspó�pracowa� realizuj�c cele i zadnia PTTK.

 

          Jednym z tych zada� jest kultywowanie tradycji turystycznych, popularyzowanie historii i dorobku PTTK. Zadanie to leg�o u podstaw zorganizowania z okazji Jubileuszu 100-lecia powstania Oddzia�u Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Siedlcach, w dniu 22 listopada 2008 r., Sejmiku Krajoznawczego pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji ks. bpa prof. Zbigniewa Kiernikowskiego – cz�onka PTTK, Pana Zygmunta Wielogórskiego – Starosty Siedleckiego, Pana Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce – cz�onka PTTK  i przewodnika turystycznego oraz Jego Magnificencji prof. dr hab. Antoniego Jówko – rektora Akademii Podlaskiej a od 2010 r. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

          Uroczysty Sejmik rozpocz�� si�  msz� �w. w katedrze siedleckiej celebrowanej przez ks. bpa dr Henryka Tomasika w koncelebrze z kapelanem Siedleckiego Oddzia�u ks. Jerzym Grochowskiem i ks. M. Chomiukiem. Podczas uroczystej mszy �w. zosta� po�wi�cony sztandar Oddzia�u i tablica upami�tniaj�ca ks. Józefa Scipio del Campo – wspó�za�o�yciela i pierwszego prezesa Oddzia�u Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Siedlcach.  Bli�niacza tablica zosta�a umieszczona w jedynej w Polsce kaplicy po�wi�conej PTTK, w ko�ciele p w. “Matki Bo�ej Wspomo�ycielki Wiernych”  na warszawskiej Chomiczówce.

          Uczestnicy jubileuszowych uroczysto�ci mieli te� okazj� zwiedzenia,  zorganizowanej w Muzeum Regionalnym w Siedlcach,  wystawy  po�wi�conej historii PTK i PTTK w Siedlcach oraz pi�knie odrestaurowanego Pa�acu Ogi�skich. W Pa�acu go�ci wita�a kapela Stanis�awa  Wróblewskiego z Zespo�em “Przesmyczanki”.

          Niezwykle interesuj�ce referaty  wyg�osili: Jego Ekscelencja ks. bp prof. Zbigniew Kiernikowski, który mówi� o znaczeniu turystyki w wychowaniu i Kol. Stanis�aw Czajka przedstawiaj�c rol� Siedlec na tle  dziejów Rzeczypospolitej.

          W  uroczysto�ciach na miar� stulecia nie zabrak�o odznacze� i wyró�nie�, by� uroczysty koncert     z wi�zank� pie�ni patriotycznych i turystycznych, biesiada turystyczna i bal w  “Siedleckim Wersalu” a wi�c przys�owiowe “dla ka�dego co� mi�ego”.

          W trakcie Sejmiku wr�czono te� legitymacje  nowym przewodnikom i pilotom PTTK, z których wi�kszo�� dzia�a obecnie w Kole Przewodników Terenowych.

          W jubileuszowych uroczysto�ciach wzi�o udzia� ponad 150 osób w tym patroni honorowi, w�adze powiatu siedleckiego z Panem Zygmuntem Wielogórskim – Starost� Siedleckim na czele, w�adze Miasta Siedlce z Panem  Wojciechem Kudelskim – prezydentem Miasta Siedlce na czele, Cz�onkowie Honorowi PTTK w osobach Kol. Tadeusza Martusewicza i  Kol. Konrada Bieleckiego, w�adze naczelne PTTK w osobach: Kol. Tadusza Sobieszka – prezesa G�ównej Komisji Rewizyjnej PTTK, cz�onkowie G�ównego S�du Kole�e�skiego PTTK z prezesem (autork� niniejszego tekstu)      i wiceprezesami S�du Kol. Januszem Sator� i Kol. Wojciechem Tomalakiem na czele,  Kol. Andrzej Gordon – Sekretarz Generalny ZG PTTK, który od 2009 r. piastuje godno�� Cz�onka Honorowego PTTK,  Kol. Wojciech Koprowski – prezes Zarz�du Rady Mazowieckiej Forum PTTK, cz�onek ZG PTTK oraz przedstawiciele zaprzyja�nionych Oddzia�ów i instytucji.

          Wspominaj�c jubileuszowe uroczysto�ci musz� przyzna�, �e z  nieukrywanym wzruszeniem otwiera�am  22  listopada  2008 r.  Sejmik,  gdy�  to  w�a�nie  dok�adnie  w tym dniu lecz 100 lat wcze�niej i zapewne nie w tak pi�knej scenerii odby�o si� zebranie za�o�ycieli Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK) w Siedlcach.

          To pierwsze zebranie odby�o si� w siedzibie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, które te� przez kolejne lata u�yczy�o swojego lokalu na siedzib� Oddzia�u.

 

          By� mo�e zbyt wiele miejsca po�wi�cam w tej informacji historii. Jubileusz 100-lecia to przecie� ju� historia. Ma�o jest jednak organizacji, które mog� poszczyci� si� 100-letni� tradycj�.  Taki jubileusz sk�ania do refleksji i zadumy i ka�e wspomnie� tych, którzy zapisali si� chlubnie na kartach tej 100-letniej historii. A nale�� do nich  niew�tpliwie wspomniany na wst�pie ks. pra�at Józef Scipio del Campo, Mieczys�aw As�anowicz, Józef Mikulski, Stanis�aw Krasuski, Antonii Winter, Maria �ybura – Cz�onek Honorowy PTTK,Jan  Tr�towski i wielu, wielu dzia�aczy, którzy podobnie jak  w przesz�o�ci, tak i obecnie realizuj� cele statutowe Towarzystwa.

 

          Dzia�aj�cy w Siedlcach Oddzia� Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, nosz�cy od 1984 r. nazw� “Podlasie”, jest tak�e kontynuatorem idea�ów, jakimi  kierowali si� przy zawi�zywaniu Towarzystwa jego pierwsi cz�onkowie. Dlatego te� w  swojej spo�ecznej, codziennej  pracy  stara si� by� nauczycielem kraju ojczystego.

          Sta�ym elementem organizowanych przez Oddzia� imprez s� konkursy wiedzy historycznej, szeroko poj�tego krajoznawstwa, ekologii, ochrony przyrody.

          Obecnie dzia�alno��  Oddzia�u  koncentruje si� na  bardzo szeroko poj�tej promocji regionu, popularyzowaniu  i kultywowaniu regionalnych tradycji i dorobku kulturowego, uczeniu historii, wychowywaniu m�odych ludzi w duchu poszanowania przyrody, popularyzowaniu turystyki kwalifikowanej      i krajoznawstwa.

          Celowi temu s�u�� wpisane na sta�e  do kalendarza  imprez coroczne rajdy m. in. “W rocznic� bitwy po Iganiami”, “Rajd im. Józefa Mikulskiego”, “PTTK Dzieciom”, “Rajd Nadbu�a�ski” po��czony ze “Sprz�taniem �wiata”, rajdy  “Szlakiem Unitów Podlaskich”,  “Szlakiem Powsta�”,  “Wieczór Wigilijny na Podlasiu”,  konkursy krasomówcze i “Poznajemy Ojcowizn�”,  Ogólnopolskie  M�odzie�owe Turnieje Turystyczno-Krajoznawcze, prelekcje, szkolenia, sejmiki, dzia�alno�� wydawnicz� i wiele innych.

          Oddzia�  jest  wydawc�  m.  in.  dwóch  przewodników:  “Siedlce.  Przewodnik”  i  “Powiat Siedlecki   i Okolice. Trasy Rowerowe”. Nak�ad tego pierwszego jest niestety ju� wyczerpany a drugi nied�ugo podzieli los pierwszego, co stawia przed Oddzia�em kolejne wyzwanie o pozyskanie �rodków na tak potrzebne wydawnictwa.

          Jako redaktor powy�szych wydawnictw musz� przyzna�, �e nie jest to �atwe zadanie, gdy� wi��e si� z konieczno�ci� pokonania wielu trudno�ci a poza tym pozostawia zawsze uczucie, �e “mo�e mo�na by�o lepiej”.

          W ramach Oddzia�u dzia�a Regionalna Pracownia Krajoznawcza, z której zbiorów korzystaj� przewodnicy, studenci i wszyscy chc�cy pog��bi� swoja wiedz� o regionie i okolicach.

          Oddzia� opiera swoj� dzia�alno�� g�ównie na spo�ecznej pracy cz�onków. To dzi�ki spo�ecznej pracy udaje si� realizowa� cele statutowe Towarzystwa. Wyró�niaj�cy si� w pracy dzia�acze s� cz�onkami w�adz Oddzia�u, prezesami i cz�onkami zarz�dów dzia�aj�cych w Oddziale kó� i klubów.

          Dzia�alno�� Oddzia�u to tak�e  promocja  zdrowego  stylu �ycia poprzez czynny i aktywny wypoczynek.

          Nasze imprezy coraz cz�ciej przyci�gaj� turystów z ca�ej Polski a “Wieczory Wigilijne na Podlasiu” s� tego wymownym przyk�adem.

          Oddzia� podejmuje  te� organizacj� sztandarowych ogólnopolskich imprez Towarzystwa. Z inicjatywy dzia�aczy Oddzia�u zorganizowany zosta� w 1997 r. I Krajowy Nizinny Zlot Przewodników PTTK, który wszed� na trwa�e do kalendarza cyklicznych imprez ogólnopolskich.

          W 1998 r. Oddzia� by� organizatorem Ogólnopolskiego Przedkongresowego Sejmiku Krajoznawczego “Podlasie nasz� ma�� Ojczyzn�”,  natomiast w 2007 r. odby� si� w Siedlcach        47 Ogólnopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej, w wyniku którego ponad 400 turystów kolarzy przez  7 dni podró�owa�o po �cie�kach rowerowych naszego regionu.

          W latach 2006-2010 odby�y si� kolejne Ogólnopolskie Pielgrzymki Rowerowe do Cz�stochowy na Jasn� Gór� a w lipcu 2011 r. zaplanowana jest ju� VI Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa. G�ównym organizatorem  ogólnopolskich pielgrzymek rowerowych, które przyci�gaj� coraz wi�ksze rzesze m�odzie�y jest ks. dr  Jerzy Grochowski - kapelan siedleckiego Oddzia�u PTTK.

          Oddzia� jako cz�onek  Mazowieckiego  Forum Oddzia�ów PTTK dwukrotnie organizowa� Wielodyscyplinowe Zloty Turystów Województwa Mazowieckiego (w Chlewiskach i w Siennicy) oraz Wojewódzkie Eliminacje OMTTK (Mokobody).

          Spo�eczna praca cz�onków  Siedleckiego Oddzia�u PTTK koncentruje si� g�ównie na promocji regionu. Uwa�amy, �e metody krajoznawcze, którymi pos�ugujemy si� w codziennej spo�ecznej pracy mog� s�u�y�  i s�u�� rozwojowi miejscowo�ci, g�ównie Siedleckiej Ziemi ale nie tylko, bowiem zgodnie ze statutem dzia�amy na terenie ca�ej Polski. Staramy si� te� skuteczniej  u�wiadamia�,  jakie korzy�ci mog�  p�yn�� dla regionu z turystyki przyjazdowej.

          Jeste�my cz�onkami  wspó�za�o�ycielami Mazowieckiego Forum Oddzia�ów PTTK  i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej  a tak�e cz�onkiem Nadbu�a�skiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

 

          Ukazywanie bogactwa kulturowego Ziemi Siedleckiej, czy te� walorów krajoznawczych Doliny Bugu utwierdza nas w przekonaniu, �e zawsze i wsz�dzie, tu i teraz trzeba by�  sob�, nie zapomina� o korzeniach, z dum� piel�gnowa� tradycj� i kultur� zawsze go�cinnego siedleckiego Podlasia. St�d te� jako motto naszego jubileuszowego sejmiku na teraz i na przysz�o�� cytowali�my Cypriana Kamila Norwida “...lecz aby drog�  mierzy� przysz��, trzeba nam pomnie� sk�d si� wysz�o.”

 

           W dniu 6 marca 2011 r. XX Zjazd Oddzia�u PTTK “Podlasie” w Siedlcach wybra� nowe w�adze.

          Nowo wybrany Zarz�d funkcj� prezesa Zarz�du powierzy� Kol. Wojciechowi Chwedczukowi – wieloletniemu Cz�onkowi Zarz�du Oddzia�u a w ostatnim okresie wiceprezesowi Zarz�du. Prezesem Komisji Rewizyjnej zosta�a wybrana Kol. Krystyna Anusiewicz a prezesem S�du Kole�e�skiego  -  Jan Waszczuk.

 

          Nowym w�adzom �ycz� dobrej wspó�pracy i satysfakcji z ich, jak�e nieraz trudnej, spo�ecznej pracy a prezesowi Zarz�du  �ycz� kontynuacji idei wielopokoleniowej pracy nad poznawaniem ziem ojczystych, ich dziejów i tradycji, troski o ochron� i umi�owanie ojczystej przyrody, tych warto�ci i zada�, które  wpisane w program PTK i PTTK realizowano w 100 – letniej  historii Oddzia�u PTK i PTTK w Siedlcach i aby kolejne karty kroniki Oddzia�u obfitowa�y tylko w godne upami�tnienia wydarzenia. W tych godnych  upami�tnienia wydarzeniach  deklaruj� swoj� pomoc i wsparcie.

 

 

                                                                                     Anna Kirchner

(prezes Zarządu Oddziału w latach 1990-2011)

Siedlce, dn. 20 marca 2011 r.

 

Wersja do druku Generuj PDF