RSS
SmodCMS

Regionalna Odznaka Krajoznawcza im. Jzefa Mikulskiego

                                                                  

                          w stopniu srebrnym                                          w stopniu zotym

 

 

REGULAMIN
Odznaki Krajoznawczej PTTK im. Józefa Mikulskiego


Postanowienia ogólne:
1. Odznaka jest wyrónieniem turysty za znajomo powiatu siedleckiego i okoli: tj. powiatów: Garwolina, osic, ukowa, Miska Mazowieckiego, Sokoowa Podlaskiego i Wgrowa; historii, tradycji, zabytków, kultury, osigni i perspektyw rozwoju, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych zwaszcza obiektów zwizanych z dziaalnoci prof. Józefa Mikulskiego.

2.   Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK im. J. Mikulskiego posiada dwa stopnie:

  • stopie srebrny
  • stopie zoty

3.   Odznak zdobywa si w kolejnoci stopni. Warunkiem jej zdobycia jest zwiedzenie odpowiedniej iloci obiektów krajoznawczych w czasie okrelonym w niniejszym regulaminie.
4.   Obiekty zaliczane do zdobywania odznaki w stopniu srebrnym nie mog by zaliczane do zdobywania odznaki w stopniu zotym.
Warunki zdobywania odznaki:
5.   Odznak mona zdobywa po ukoczeniu 10 roku ycia.
6.   Odznak zdobywa si w czasie dowolnego rodzaju wycieczek turystyki kwalifikowanej, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych (np. wycieczki piesze, rowerowe, motorowe, kajakowe itp.).
7.   Regionaln Odznak Krajoznawcz PTTK im. J. Mikulskiego zdobywa si zwiedzajc obiekty krajoznawcze wg grup wyszczególnionych w tabeli, wybrane wg uznania zdobywajcego.

 

Warunki

Stopie

srebrny

zoty

Ogólna liczba zwiedzanych obiektów, w tym co najmniej

20

40

Zabytków architektury

4

8

Muzeów izb regionalnych

2

4

Miejsc Pamici Narodowej

3

6

Rezerwatów Przyrody

2

4

Parków, zabytków

2

4

Parków krajobrazowych

-

1

Pomników przyrody oywionej 
i nie oywionej

3

5

Grodzisk

2

4

 


8.   Odznak w stopniu srebrnym naley zdoby:
a. W czasie nie duszym ni 2 lata liczonym od daty pierwszej wycieczki.
b. Zwiedzajc obiekty krajoznawcze pooone na terenie powiatu siedleckiego i okolic, tj. powiatów: Garwolina, osic, ukowa, Miska Mazowieckiego, Sokoowa Podlaskiego, Wgrowa.
c. W przypadku braku na danym obszarze udostpnionego do zwiedzania rezerwatu przyrody, naley dodatkowo pozna parki zabytkowe.

9.   Odznak w stopniu zotym naley zdoby:
a. W czasie nie duszym ni trzy lata.
b. Zwiedzajc obiekty krajoznawcze w liczbie okrelonej w tabeli, pooone na obszarze jak to okrelono w pkt. 8b.
Weryfikacja:
10.  Formaln podstaw weryfikacji odznaki jest kronika wycieczek, zaoona i prowadzona przez zdobywajcego. W kronice winny znajdowa si daty odbycia wycieczek oraz potwierdzenia zwiedzania obiektów np. piecztki, bilety wstpu, fotografie lub podpisy osób uprawnionych: przewodników, instruktorów PTTK, suby lenej lub opiekunów Szkolnych Kó Krajoznawczo – Turystycznych.
11.  Odznak Krajoznawcz im. J. Mikulskiego przyznaje Zespó Weryfikacyjny, dziaajcy przy Oddziale PTTK „Podlasie” w Siedlcach.
12.  Przed zoeniem kroniki wycieczek do wgldu Zespou Weryfikacyjnego, kronika ta winna by zweryfikowana przez Instruktora Krajoznawstwa Regionu lub Polski, który to potwierdza rzetelno odbytych wycieczek oraz zgodno zwiedzanych obiektów i wymaga regulaminu odznaki.
13.  Po zweryfikowaniu wykonanych zada Zespó Weryfikacyjny dokonuje wpisu w ksieczk – kronik. Wpis ten uprawnia do nabycia odznaki w Oddziale.

Regulamin zosta zatwierdzony przez
Zarzd Oddziau PTTK „Podlasie” w Siedlcach w dniu 3 marca 2005 r.


                                                                                               Komisja Krajoznawcza
                                                                                 Oddziau PTTK „Podlasie” w Siedlcach

 

Regulamin do pobrania

Wersja do druku Generuj PDF