RSS
SmodCMS

Regionalna Odznaka Krajoznawcza im. Józefa Mikulskiego

                                                                  

                          w stopniu srebrnym                                          w stopniu złotym

 

 

REGULAMIN
Odznaki Krajoznawczej PTTK im. Józefa Mikulskiego


Postanowienia ogólne:
1. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość powiatu siedleckiego i okolic: tj. powiatów: Garwolina, Łosic, Łukowa, Mińska Mazowieckiego, Sokołowa Podlaskiego i Węgrowa; historii, tradycji, zabytków, kultury, osiągnięć i perspektyw rozwoju, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych zwłaszcza obiektów związanych z działalnością prof. Józefa Mikulskiego.

2.   Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK im. J. Mikulskiego posiada dwa stopnie:

  • stopień srebrny
  • stopień  złoty

3.   Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Warunkiem jej zdobycia jest zwiedzenie odpowiedniej ilości obiektów krajoznawczych w czasie określonym w niniejszym regulaminie.
4.   Obiekty zaliczane do zdobywania odznaki w stopniu srebrnym nie mogą być zaliczane do zdobywania odznaki w stopniu złotym.
Warunki zdobywania odznaki:
5.   Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.
6.   Odznakę zdobywa się w czasie dowolnego rodzaju wycieczek turystyki kwalifikowanej, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych (np. wycieczki piesze, rowerowe, motorowe, kajakowe itp.).
7.   Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK im. J. Mikulskiego zdobywa się zwiedzając obiekty krajoznawcze wg grup wyszczególnionych w tabeli, wybrane wg uznania zdobywającego.

 

Warunki

Stopień

srebrny

złoty

Ogólna liczba zwiedzanych obiektów, w tym co najmniej

18

36

Zabytków architektury

4

8

Muzeów izb regionalnych

2

4

Miejsc Pamięci Narodowej

3

6

Rezerwatów Przyrody

2

4

Parków, zabytków

2

4

Parków krajobrazowych

-

1

Pomników przyrody ożywionej 
i nie ożywionej

3

5

Grodzisk

2

4

 


8.   Odznakę w stopniu srebrnym należy zdobyć:
a. W czasie nie dłuższym niż 2 lata liczonym od daty pierwszej wycieczki.
b. Zwiedzając obiekty krajoznawcze położone na terenie powiatu siedleckiego i okolic, tj. powiatów: Garwolina, Łosic, Łukowa, Mińska Mazowieckiego, Sokołowa Podlaskiego, Węgrowa.
c. W przypadku braku na danym obszarze udostępnionego do zwiedzania rezerwatu przyrody, należy dodatkowo poznać parki zabytkowe.

9.   Odznakę w stopniu złotym należy zdobyć:
a. W czasie nie dłuższym niż trzy lata.
b. Zwiedzając obiekty krajoznawcze w liczbie określonej w tabeli, położone na obszarze jak to określono w pkt. 8b.
Weryfikacja:
10.  Formalną podstawą weryfikacji odznaki jest kronika wycieczek, założona i prowadzona przez zdobywającego. W kronice winny znajdować się daty odbycia wycieczek oraz potwierdzenia zwiedzania obiektów np. pieczątki, bilety wstępu, fotografie lub podpisy osób uprawnionych: przewodników, instruktorów PTTK, służby leśnej lub opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych.
11.  Odznakę Krajoznawczą im. J. Mikulskiego przyznaje Zespół Weryfikacyjny, działający przy Oddziale PTTK „Podlasie” w Siedlcach.
12.  Przed złożeniem kroniki wycieczek do wglądu Zespołu Weryfikacyjnego, kronika ta winna być zweryfikowana przez Instruktora Krajoznawstwa Regionu lub Polski, który to potwierdza rzetelność odbytych wycieczek oraz zgodność zwiedzanych obiektów i wymagań regulaminu odznaki.
13.  Po zweryfikowaniu wykonanych zadań Zespół Weryfikacyjny dokonuje wpisu w książeczkę – kronikę. Wpis ten uprawnia do nabycia odznaki w Oddziale.

Regulamin został zatwierdzony przez
Zarząd Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach w dniu 3 marca 2005 r.


                                                                                               Komisja Krajoznawcza
                                                                                 Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach

Regulamin do pobrania

Wersja do druku Generuj PDF