RSS
SmodCMS

Esperanto

Kurs Jzykowy | Mallonga historio de Siedlce | El historio de kortego en Patrykozy

 Co to jest Esperanto i skd pochodzi sownictwo?

Esperanto to neutralny jzyk midzynarodowy, który nie naley do adnego narodu czy kraju. Peni on rol jzyka pomostowego midzy kulturami caego wiata; sprawia, e moliwa staje si komunikacja midzy ludmi bez dyskryminacji, gdy aden z rozmówców nie posiada kulturowej przewagi w znajomoci jzyka.

Esperanto jest jzykiem sztucznym, stworzonym na bazie jzyków pochodzcych z grupy indoeuropejskiej. Prawie 75% sownictwa pochodzi z aciny i jzyków romaskich (francuski, woski), ok. 20% - z jzyków germaskich (angielski, niemiecki), pozostae pochodz przewanie z jzyków sowiaskich (polski, rosyjski) oraz greki (gównie terminy naukowe).

 

Kto i dlaczego stworzy jzyk esperanto oraz skd wzia si nazwa?

Twórc tego jzyka jest Ludwik azarz Zamenhof, który urodzi si w 1859r. w Biaymstoku. Ju jako dziecko zdradza niezwyke umiejtnoci lingwistyczne, majc zaledwie 5 lat posugiwa si picioma jzykami: polskim, rosyjskim, biaoruskim, niemieckim i Jidysz. Obserwujc i suchajc mieszkaców Biaegostoku, zrónicowanych pod wzgldem narodowociowym, kulturowym, religijnym i jzykowym, razia maego Ludwika niemono wzajemnego porozumienia si, nawet w najbardziej bahych kwestiach. Wówczas w jego chopicej wyobrani zrodzia si myl, e ludzie potrzebuj pomocniczego jzyka, i e to wanie on stworzy taki jeden, wspólny dla wszystkich jzyk. Swoje marzenie z dziecistwa speni w 1887r. wydajc pierwszy podrcznik do nauki jzyka midzynarodowego, który podpisa pseudonimem „Dr Esperanto” – co znaczy „doktor majcy nadziej”. W 1905r. na pierwszym wiatowym kongresie esperantystów, który odby si we Francji, postanowiono nazwa ten nowy jzyk pseudonimem, którego uy autor – ESPERANTO. Ludwik Zamenhof zmar w 1917r. w Warszawie, gdzie przez wiele lat pracowa jako lekarz okulista.

 

 

Co wyrónia jzyk esperanto.

Nie jest prawd, e esperanto jest najatwiejszym jzykiem na wiecie. Jest natomiast prawd, e wystarczy niewiele pracy woy w jego nauk, by móc swobodnie si nim posugiwa. Esperanto nie zdobywa wiata pozorn atwoci, ale sw wyjtkowo precyzyjnie logiczn struktur. Ta cecha pozwala „zobaczy” cay jzyk, czego nie mona uzyska w nauce innych jzyków. Uczcy si esperanta bardzo szybko przestaje pamita w czasie rozmowy o nielicznych reguach gramatycznych, a zaczyna ten jzyk czu jako wasny i naturalny. Owa naturalno esperanta jest tym uniwersalnym kluczem, dziki któremu trafia on tak atwo do serc i umysów. Lingwici oceniaj, e esperanto jest dziesiciokrotnie atwiejsze od innych jzyków, adniejsze od woskiego, bardziej eleganckie od francuskiego i precyzyjniejsze od niemieckiego.

                          „Esperanto jest najgenialniejszym poczeniem logiki i prostoty.”

                                                                                                     prof. Tadeusz Kotarbiski

 

 

Gdzie mona uywa esperanta?

  • W korespondencji – mona pozna ludzi w dziesitkach krajów, bez potrzeby uczenia si dziesitków jzyków. Esperanto pomaga przeama barier jzykow i pozwala na traktowanie kadego czowieka na równi z innymi, na spotkanie si „w pó drogi”.

  • W turystyce – mona pozna wiat – esperantyci zgromadzeni w ruchu Pasporta Servo z chci goszcz u siebie za darmo innych esperantystów.

  • Przy poznawaniu arcydzie literatury wiatowej. Wiele utworów zostao przetumaczonych na esperanto, m.in. Kalevela, Garcii Marqueza, Saikaku, Szekspira, Gibrana, Brechta, Tagore, Kawabaty, Dantego i Mickiewicza. Wród nich s dziea, które jeszcze nie doczekay si tumacze na niektóre jzyki narodowe.

  • W grupach zainteresowa, jak np. wród kolekcjonerów, czy nawet wielbicieli kotów; lub w dyskusjach na dowolny temat (nauka, zdrowie, religia, muzyka, turystyka, sport itp., itd. ) z ludmi pochodzcymi z najdalszych zaktków wiata.

 

Symbol i flaga

 

                                               

 

Symbolem Esperanta jest picioramienna, zielona gwiazda na biaym tle, której ramiona oznaczaj pi kontynentów. Kolor biay symbolizuje pokój, a zielony – nadziej.

 

Esperanto w Siedlcach

 

Koo Esperantystów w Siedlcach rozpoczo swoj dziaalno 13 grudnia 1908r. Na inauguracyjne spotkanie przybyo bardzo wiele osobistoci z krgu miejscowej inteligencji oraz znamienici gocie z Warszawy, jak dr Leon Zamenhof (brat Ludwika Zamenhofa), czy ówczesny czonek zarzdu Polskiego Towarzystwa Esperantystycznego Antoni Grabowski (poliglota, literat, tumacz, najbliszy przyjaciel Ludwika Zamenhofa). Do nowopowstaego Oddziau zapisao si 50 osób, a wród nich midzy innymi: asesor farmacki Wirzbita (pionier esperantyzmu w Siedlcach), dr Szawelski, dyrektor szkoy Radliski, przeoona pensji Barszczewska, dr Ostrowski, czy prof. Zbie.

W roku 1959 za spraw esperantystów, Miejska Rada Narodowa w Siedlcach zmienia nazw ulicy „Poprzecznej” w centrum miasta na „Esperanto”. Dziki czemu Siedlce zostay wpisane do rejestru UNESCO obiektów zwizanych z Ludwikiem Zamenhofem i jzykiem esperanto – ZEO

W 1987r. w ramach 72. wiatowego Kongresu Esperantystów w Warszawie poczonego z obchodami 100 rocznicy powstania jzyka esperanto, odbya si w Siedlcach II Midzynarodowa Olimpiada Szachowa. Wzio w niej udzia wielu esperantystów zarówno z Polski, jak i z innych krajów. W ostatnich latach Oddzia Siedlecki kilkakrotnie goci esperantystów (z Polski, Niemiec, Czech) na Ogólnopolskich Kongresach Kolejarzy Esperantystów (1999r., 2000r., 2006r.).

Od wielu lat Oddzia dziaa przy Miejskim Orodku Kultury w Siedlcach, obecnie liczy 18 czonków, a jego przewodniczcym jest Józef Duma.

Ponad 100 lat dziaalnoci siedleckich esperantystów to liczne kursy organizowane w miecie i poza nim (abokliki, Biaa Podlaska); to setki wyjazdów na: kongresy krajowe i wiatowe (Wgry, Bugaria, Jugosawia, Dania, Szwajcaria, Czechy, itd.), wczasy i ferie, festiwale i spotkania o rónym charakterze w kraju i za granic. Ale przede wszystkim niezliczona liczba wymienionych listów z esperantystami z caego wiata – zawartych znajomoci i przyjani, które trwaj po dzi dzie od kilkudziesiciu lat.

Wersja do druku Generuj PDF