RSS
SmodCMS

Regulamin Kolarskiej Odznaki Turystycznej

W dniu 28 kwietnia 2012 r. Zarzd Gówny PTTK Uchwa nr 326/XVII/2012 przyj znowelizowany tekst regulaminu Kolarskiej Odznaki Turystycznej. Poniej publikujemy tekst jednolity nowego regulaminu odznaki.

w formacie pdf


 


 

I. Zasady ogólne


 

§ 1


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Kolarsk Odznak Turystyczn, zwan w skrócie KOT.

§ 2


KOT ustanowiono w celu zachcenia spoeczestwa do poznawania ojczystego kraju, jego historii, wspóczesnego dorobku oraz do uprawiania turystyki kolarskiej, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

§ 3


KOT moe zdobywa kady, kto speni warunki wymagane niniejszym regulaminem.

§ 4


Wskazane jest, aby zdobyte odznaki byy wrczane w sposób uroczysty w czasie imprez turystycznych.

§ 5

 1. Wzór KOT zawiera zacznik nr 1 do regulaminu.

 2. Odznaka jest odpatna.

II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania

§ 6

 1. KOT posiada siedem stopni: may brzowy, may srebrny, may zoty, duy brzowy, duy srebrny, duy zoty i za wytrwao.

 2. KOT zdobywa si kolejno, rozpoczynajc od stopnia maego brzowego.

§ 7

 1. O przyznanie KOT moe ubiega si turysta, który zgromadzi odpowiedni dla zdobywanego stopnia ilo punktów na wycieczkach kolarskich oraz speni wymagania dodatkowe.

 2. Podstawowym dowodem odbycia wycieczek jest "Ksieczka wycieczek kolarskich" prowadzona przez ubiegajcego si o KOT i powiadczona zgodnie z przepisami rozdziau IV.

 3. Szczegóowe warunki do spenienia, od których uzalenione jest przyznanie KOT, okrelone s w poniszej tabeli:

Stopie KOT

Liczba punktów

Warunki ogólne

May brzowy

100

Punkty za udzia w kolarskich imprezach turystycznych nie mog by zdobywane w okresie duszym ni 24 miesice.

May srebrny

400

-

May zoty

800

Zdobywanie punktów za wycieczki i zwiedzanie powinno si odbywa równie poza województwem, w którym zamieszkuje ubiegajcy si o odznak.

Duy brzowy

1000

Zwiedzenie w Polsce: 1 parku narodowego i 5 obiektów krajoznawczych.

Duy srebrny

1200

Odbycie 2 wycieczek 6-dniowych, zwiedzenie w Polsce dalszych 3 parków narodowych i nastpnych 15 obiektów krajoznawczych.

Duy zoty

1500

Zwiedzenie w Polsce 5 kolejnych parków narodowych i dalszych 25 obiektów krajoznawczych.

Za wytrwao

7 x 100

Moe j uzyska turysta, który posiada du zot KOT i przez 7 lat (niekoniecznie kolejnych) zgromadzi minimum 100 pkt. w kadym roku.

 1. Wykaz obiektów krajoznawczych zawiera zacznik nr 2.

 2. Wykaz parków narodowych zawiera zacznik nr 3.

 3. Wykaz obiektów krajoznawczych i parków narodowych ulega poszerzeniu z dniem ustanowienia przez waciwy organ kolejnych pomników historii, parków narodowych oraz wpisania nowych obiektów na List wiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkoci UNESCO.

III. Zasady punktacji

§ 8

 1. Za udzia w wycieczkach, obozach, rajdach itp. imprezach kolarskich przyznaje si okrelon niej liczb punktów, które oprócz innych kryteriów (wymienionych w tabeli) stanowi podstaw do przyznania KOT.

 2. Punktacja podstawowa:

  1. za kady dzie jazdy rowerem podczas wdrówek jednodniowych – 10 pkt.

  2. za kady dzie wdrówek wielodniowych (minimum 1,5 dnia) – 15 pkt.

 3. Punktacja dodatkowa:

  1. za minimum trzydniowy udzia w centralnej imprezie turystyki kolarskiej (ogólnopolski zlot przodowników turystyki kolarskiej oraz centralny zlot turystów kolarzy) – zryczatowana premia – 30 pkt.

  2. za zwiedzanie miejscowoci, muzeów, zabytków architektury i pomników przyrody – po zoeniu zespoowi weryfikacyjnemu ustnego, pisemnego bd elektronicznego opisu zwiedzanych obiektów – premia w wysokoci 5-20% limitu punktów wymaganych na zdobywany stopie KOT.

§ 9

 1. Dugo odcinka, który naley przejecha na rowerze w cigu jednego dnia wynosi minimum 15 kilometrów.

 2. Trasy wycieczek indywidualnych nie mog by powtarzane na dany stopie odznaki; zapis ten nie dotyczy wycieczek odbywanych w ramach imprez turystycznych (rajdy, zloty, obozy wdrowne) pod warunkiem potwierdzenia powtarzanej trasy piecztk rajdow.

 3. Trasa wycieczki nie jest uznana za powtórzon, jeeli przynajmniej 15-kilometrowy jej odcinek przebiega inn drog ni wczeniejsze przejazdy odnotowane w "Ksieczce wycieczek kolarskich".

 4. Przy zaliczaniu parków narodowych i obiektów krajoznawczych naley dokona wpisu w "Ksieczce wycieczek kolarskich", wykorzystujc ca rubryk na potwierdzenie zwiedzanego obiektu, bez naliczania punktów. Do uznania wanoci potwierdzenia wymagany jest odcisk piecztki z nazw miejscowoci bd stempel z nazw obiektu. Udokumentowanie zwiedzania moe by dokonane take przez zamieszczenie zdjcia zainteresowanej osoby na tle zwiedzanego obiektu.

 5. Zwiedzanie parków narodowych w Polsce oraz obiektów krajoznawczych jest zaliczane na KOT take w czasie wycieczek innych ni rowerowe.

 6. Poczynajc od stopnia maego srebrnego dopuszcza si zaliczanie punktów na wycieczkach zagranicznych, przy czym na stopnie may srebrny i may zoty ilo uznanych punktów nie moe przekroczy 30% wymaganej punktacji; na due stopnie ilo punktów zdobywanych na wycieczkach zagranicznych nie jest limitowana.

 7. W przypadku uzyskania wikszej iloci punktów od wymaganej, nadwyka jest uwzgldniana przy przyznawaniu odznaki wyszego stopnia.

 8. Gromadzenie punktów na KOT za wytrwao mona rozpocz w roku zdobycia KOT w stopniu duym zotym.

§ 10

 1. Szybko jazdy powinna by dostosowana do warunków, w jakich wycieczka si odbywa, sprztu kolarskiego oraz kondycji turystów. Przede wszystkim naley mie na uwadze bezpieczestwo, cel krajoznawczy, zadowolenie z jazdy, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.

 2. Zdobywanie odznaki odbywa si na wasn odpowiedzialno. PTTK nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za jakiekolwiek szkody, których moe dozna uczestnik, jak równie za szkody wyrzdzone przez uczestnika osobom trzecim.

IV. Ksieczka wycieczek kolarskich i tryb przyznawania KOT

§ 11

 1. Turysta ubiegajcy si o KOT powinien prowadzi rejestr wycieczek w "Ksieczce wycieczek kolarskich" wedug wzoru ustalonego przez Komisj Turystyki Kolarskiej Zarzdu Gównego PTTK – zacznik nr 4.

 2. Kady odcinek dzienny wymaga potwierdzenia zgodnie z § 12, w sposób nie budzcy wtpliwoci co do kierunku i czasu jazdy.

§ 12


Potwierdze przejazdu mog dokonywa:

 1. Przodownicy turystyki kolarskiej potwierdzajcy przejazdy (podpis oraz numer legitymacji przodownika bd odcisk piecztki przodownika turystyki kolarskiej z numerem legitymacji), w których osobicie uczestniczyli, jak równie te, w których nie brali udziau, jeli nie maj wtpliwoci, e zapis jest zgodny z rzeczywistoci. Przodownik moe take potwierdza wasne przejazdy tras wycieczkowych.

 2. Instytucje pastwowe, spódzielcze, samorzdowe, kocielne lub spoeczne, urzdy pocztowe, placówki handlowe itp. Do uznania wanoci potwierdzenia wymagany jest odcisk piecztki instytucji z nazw miejscowoci.

 3. Na imprezach szkolnych dopuszcza si potwierdzenie uczestnictwa podpisem wychowawcy i piecztk szkoy organizujcej imprez.

 4. Potwierdzeniem moe by take zdjcie turysty na tle tablicy z nazw miejscowoci lub kronika w formie elektronicznej.

§ 13


Uprawnienia do weryfikacji i przyznawania KOT posiadaj:

 1. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej, oddziaowe komisje turystyki kolarskiej oraz kluby majce uprawnienia oddziaowych komisji turystyki kolarskiej – w stopniach maym brzowym, maym srebrnym i maym zotym;

 2. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej oraz upowanione przez Komisj Turystyki Kolarskiej Zarzdu Gównego PTTK oddziaowe komisje lub kluby turystyki kolarskiej w województwach, w których nie ma regionalnych rad – w stopniach duym brzowym i duym srebrnym.

 3. Komisja Turystyki Kolarskiej Zarzdu Gównego PTTK poprzez centralny referat weryfikacyjny i jego filie – w stopniach duym zotym i za wytrwao.

§ 14

 1. Ubiegajcy si o KOT, po spenieniu wymogów okrelonych niniejszym regulaminem, powinien przekaza "Ksieczk wycieczek kolarskich" do referatu weryfikacyjnego dowolnej komisji lub klubu turystyki kolarskiej PTTK.

 2. Przekazujc "Ksieczk wycieczek kolarskich" do weryfikacji na stopnie due zainteresowany zobowizany jest doczy wykaz zwiedzonych obiektów krajoznawczych i parków narodowych ze wskazaniem w nim miejsca potwierdzenia kadego obiektu (numer "Ksieczki wycieczek kolarskich" i strona z potwierdzeniem zwiedzenia obiektu).

 3. Weryfikacja powinna nastpi najpóniej w cigu miesica od daty przekazania ksieczki.

§ 15


Interpretacja regulaminu naley do Komisji Turystyki Kolarskiej Zarzdu Gównego PTTK.

§ 16

 1. Przy weryfikacji drog korespondencyjn naley doczy znaczki pocztowe o wartoci opaty pocztowej jak przy nadaniu.

 2. Tekst jednolity regulaminu zatwierdzony zosta na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej przez Zarzd Gówny PTTK w dniu 28 kwietnia 2012 r. uchwa nr 326/XVII/2012.

 3. Trac moc wszystkie poprzednie wersje regulaminu KOT. 

Zacznik nr 1 do Regulaminu KOT

Wzór Kolarskiej Odznaki Turystycznej

Stopie

Brzowy

Srebrny

Zoty

May

Duy

Za wytrwao

 

 

Zacznik nr 2 do Regulaminu KOT

Obiekty krajoznawcze obowizujce zdobywajcych due stopnie KOT

 1. Arkadia k. owiczapark romantyczny z budowlami

 2. Augustowski Kanazbudowany w latach 1824-1839 zabytek sztuki inynierskiej

 3. Baranów Sandomierskizamek

 4. Binarowa gm. Bieczpónogotycki drewniany koció parafialny pw. w. Michaa Archanioa

 5. Biskupinrezerwat archeologiczny

 6. Blizne gm. Jasienica Rosielnapónogotycki drewniany koció parafialny

 7. Bochniakopalnia soli

 8. Brzegzamek Piastów lskich

 9. Boguszyce k. Rawy Mazowieckiejdrewniany, pónogotycki koció pw. w. Stanisawa, wzniesiony w 1558 r.

 10. Bohoniki (gm. Sokóka) – meczet i mizar (cmentarz)

 11. Chempopijarski koció parafialny

 12. Chemno nad Wisredniowieczny ukad przestrzenny z murami obronnymi i 17 basztami

 13. Czstochowazespó klasztorny paulinów na Jasnej Górze

 14. Dbno Podhalaskiekoció pw. w. Michaa Archanioa

 15. Duszniki Zdrójmyn papierniczy

 16. Elblski Kana

 17. Fromborkzespó zabudowa Wzgórza Kopernika

 18. GdaskKoció Mariacki

 19. Gdaskzabudowa Gównego Miasta

 20. Gdaskratusz Gównego Miasta

 21. Gdaskzespó Wielkiej Zbrojowni

 22. Gdaskzespó Twierdzy Wisoujcie

 23. Gdaskpole bitwy na Westerplatte

 24. Gnieznogotycki koció archikatedralny Wniebowzicia NMP z pozostaociami budowli romaskiej

 25. Gosty-Gogówkozespó klasztorny Kongregacji Oratorium w. Filipa Neri

 26. Góra witej Annykomponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy

 27. Grunwaldpole bitwy

 28. Haczów n. Wisokiemdrewniany koció pónogotycki

 29. Henryków n. Oawpocysterski zespó klasztorny

 30. Jarosaw n. Sanemzabytkowy ukad urbanistyczny

 31. Jawor n. Nys Szalonbarokowy, ewangelicki koció Pokoju, drewniany, konstrukcji szkieletowej

 32. Kalwaria Zebrzydowskazespó kulturowo-krajobrazowy klasztoru i parku pielgrzymkowego

 33. Kamie Pomorskizespó katedralny

 34. Katowicegmach Województwa i Sejmu lskiego

 35. Katowiceosiedle robotnicze Nikiszowiec

 36. Kazimierz Dolny n. Wisstaromiejski zespó architektoniczny

 37. Kielcepaac biskupów krakowskich (obecnie oddzia Muzeum Narodowego)

 38. Kotlina Jeleniogórskapaace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej

 39. Kozówkazespó paacowo-parkowy

 40. Kórnikzespó zamkowo-parkowy wraz z kocioem parafialnym – nekropoli wacicieli

 41. Krakówzabudowa Wzgórza Wawelskiego

 42. Krakówzabudowa ródmiecia

 43. KrakówKoció Mariacki

 44. KrakówSukiennice

 45. Krakówkoció w. Anny przy ul. w. Anny

 46. Krakówpozostaoci obwarowa miejskich

 47. Krakówzespó klasztorny jezuitów z kocioem pw. w. Piotra i Pawa przy ul. Grodzkiej

 48. KrakówCollegium Maius (obecnie Muzeum Uniwersytetu Jagielloskiego)

 49. Krakówzespól klasztorny augustianów (koció w. Katarzyny przy ul. Augustiaskiej)

 50. Krakówzespó klasztorny na Bielanach (kobiety wpuszczane s tylko w 12 wyznaczonych dni roku: 7 II, 25 III, w Wielkanoc, Zielone witki, Boe Ciao, 19 VI i w niedziel po w. Romualdzie, 15 VIII, 8 IX, 8 XII oraz w pierwszy dzie Boego Narodzenia; furta z piecztk otwarta w godz. 9-11 oraz 15-17)

 51. Krasiczyn k. Przemylazamek Krasickich

 52. Kruszyniany (gm. Krynki) – meczet i mizar (cmentarz)

 53. Krzemionki Opatowskie k. Ostrowca witokrzyskiegorezerwat archeologiczny

 54. Krzeszów w Sudetachzespó opactwa cystersów

 55. Ld n. Wartzespó dawnego opactwa cystersów

 56. Legnickie Polezespó klasztorny benedyktynów

 57. Leajskklasztor bernardynów

 58. Lidzbark Warmiskizespó zamkowy

 59. Lipnica Murowana k. Bochnipónogotycki drewniany koció cmentarny pw. w. Leonarda

 60. Lubi n. Odrzespó opactwa cystersów

 61. Lubi pow. Kocianzespó opactwa benedyktynów

 62. Lublinkaplica pw. w. Trójcy na zamku

 63. acutzespó zamkowo-parkowy

 64. knica n. Nys uyckPark Muakowski

 65. owiczbazylika katedralna pw. Wniebowzicia NMP (dawna Kolegiata Prymasowska)

 66. Malborkzamek krzyacki

 67. Maurzyce k. owiczazbudowany w 1927 r. na rzece Sudwi pierwszy w wiecie spawany most drogowy

 68. Nieborów k. owiczazespó paacowy

 69. Nysazespó kocioa farnego pw. w. Jakuba Starszego Apostoa i w. Agnieszki Dziewicy i Mczennicy

 70. Ostrów Lednickiruiny palatium (zamku ksicego z X w.)

 71. OwicimAuschwitz-Birkenau niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagady

 72. Paczkówredniowieczny ukad urbanistyczny

 73. Pozna(Ostrów Tumski) koció katedralny pw. w. Piotra i Pawa z pozostaociami kamiennej bazyliki przedromaskiej

 74. PoznaRatusz Staromiejski (obecnie Muzeum Historii m. Poznania)

 75. Poznapojezuicki koció farny w. Stanisawa przy ul. Gobiej

 76. Przemylzespó urbanistyczny w obrbie dawnych murów miejskich

 77. Pszczynapaac (dawny zamek gotycki; obecnie Muzeum Wntrz)

 78. Racawiceteren historycznej Bitwy Racawickiej

 79. Radzy Chemiskizamek krzyacki

 80. Sandomierzzabudowa Starego Miasta

 81. Sandomierzkoció pw. w. Jakuba z klasztorem dominikanów

 82. Skowa k. Gorlicpónogotycki drewniany koció parafialny

 83. Srebrna Góratwierdza srebrnogórska

 84. Stargard Szczeciskikoció pw. NMP Królowej wiata

 85. Stargard Szczeciskiredniowieczne mury obronne miasta

 86. Strzegomkoció pw. w. w. Apostoów Piotra i Pawa

 87. Strzelno k. Inowrocawiazespó klasztorny norbertanek

 88. Sulejów Podklasztorzezespó opactwa cystersów

 89. widnicabarokowy, ewangelicki koció Pokoju, konstrukcji szkieletowej

 90. Tarnowskie GórySztolnia Czarnego Pstrga

 91. Tarnowskie Górypodziemia zabytkowej kopalni rud srebrononych

 92. Toruzabudowa Starego i Nowego Miasta

 93. ToruRatusz Staromiejski

 94. Torukamienica pod Gwiazd (obecnie Muzeum Okrgowe)

 95. Torubazylika pw. w. Jana Chrzciciela i w. Jana Ewangelisty

 96. Torukoció pw. w. Jakuba

 97. Torukoció pw. NMP

 98. Trzebnicazespó klasztorny cystersek

 99. Ujazd k. Opatowazamek Krzytopór

 100. WarszawaStare Miasto

 101. Warszawazespó paacowo-parkowy azienki

 102. Warszawazespó paacowo-parkowy Wilanów

 103. Warszawazespó stacji filtrów Williama Lindleya

 104. Wchockzespó opactwa cystersów

 105. Winicz Nowypónogotycki zespó zamkowy (obecnie muzeum)

 106. Wieliczkakopalnia soli

 107. Wrocawkatedra pw. w. Jana Chrzciciela

 108. WrocawRatusz Staromiejski

 109. WrocawHala Stulecia (Hala Ludowa)

 110. Wrocawzespó zabudowy Ostrowa Tumskiego i Wyspy Piaskowej

 111. Zamozespó zabudowy miasta w granicach dawnej twierdzy

 112. ZamoXVI-wieczny zespó kolegiacki

 113. agapoaugustiaski zespó klasztorny

 114. agazespó paacowy

 115. yrardówXIX-wieczna Osada Fabryczna

Wykaz uzupeniono 5 XII 2012 r. na mocy paragrafu 7 pkt 6 Regulaminu KOT z dnia 28 IV 2012 r. o obiekty uznane w 2012 r. przez Prezydenta RP za pomniki historii [kot]


 


 

Zacznik nr 3 do Regulaminu KOT

Parki narodowe w Polsce

 1. Babiogórski PN

 2. Biaowieski PN

 3. Biebrzaski PN

 4. Bieszczadzki PN

 5. PN Bory Tucholskie

 6. Drawieski PN

 7. Gorczaski PN

 8. PN Gór Stoowych

 9. Kampinoski PN

 10. Karkonoski PN

 11. Magurski PN

 12. Narwiaski PN

 13. Ojcowski PN

 14. Pieniski PN

 15. Poleski PN

 16. Roztoczaski PN

 17. Sowiski PN

 18. witokrzyski PN

 19. Tatrzaski PN

 20. PN Ujcie Warty

 21. Wielkopolski PN

 22. Wigierski PN

 23. Woliski PN


 


 


 

Zacznik nr 4 do Regulaminu KOT

Wzór "Ksieczki wycieczek kolarskich"

 1. "Ksieczka wycieczek kolarskich" w czci adresowej

  1. zawiera napis: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarzd Gówny, Komisja Turystyki Kolarskiej oraz nazw: "Ksieczka wycieczek kolarskich" nr …, nadto imi i nazwisko turysty, adres zamieszkania, dat urodzenia i podpis waciciela;

  2. moe zawiera adnotacje o przynalenoci do PTTK, numerze legitymacji czonkowskiej.

 2. Wskazane jest, by w Ksieczce znajdowa si Regulamin KOT wraz z zacznikami.

 3. W czci przeznaczonej do rejestrowania odbywanych wycieczek i zwiedzanych obiektów krajoznawczych oraz parków narodowych znajduj si:

  1. rubryka na dokonanie zapisów obrazujcych tras wycieczki rowerowej, jej dugoci w km, dacie i punktacji;

  2. obok – miejsce na odciski piecztek.

 4. Ksieczk zamykaj "Adnotacje o przyznaniu KOT" zawierajce miejsce na wpisanie nazwy referatu weryfikacyjnego, nr weryfikacyjnego i stopnia przyznanej odznaki, oznaczenie czasokresu wycieczek odbytych na dany stopie KOT, informacja o iloci zdobytych punktów i wysokoci przyznanej premii oraz zapis o ewentualnej nadwyce punktów na kolejny stopie KOT.