RSS
SmodCMS

Aplikacja mobilna dla turystów

 Wszyscy odwiedzaj�cy nasze miasto mog� skorzysta� z nowej aplikacji mobilnej zatytu�owanej „Siedlce – otwarta brama w Dolin� Bugu”. Jest ona doskona�ym przewodnikiem po wschodnich terenach województwa mazowieckiego. Szczegó�y na stronie www.turystyka.siedlce.pl

Atrakcyjn� cz�ci� aplikacji s� questy, b�d�ce �wietn� propozycja po��czenia aktywnego wypoczynku z turystyk� odkrywcz� i poznawcz�. U�ytkownik, w czytelnej i przyjemnej formie, otrzymuje polecenia do wykonania, które wi��� si� z konieczno�ci� odnalezienia danej lokalizacji. Po wykonaniu zadania przechodzimy do kolejnego etapu zabawy, a na jej ko�cu czeka dyplom.

Mobilny przewodnik zawiera tak�e dodatkowe modu�y, jak planer, skaner kodów QR czy dost�p do prognozy pogody.

Aplikacja wykorzystuje mapy OpenStreetMap, GPS, dzia�a w trybie offline i stworzona zosta�a na urz�dzenia z systemem Android, iOS (wkrótce) oraz Windows Phone (wkrótce).