RSS
SmodCMS

Siedlecki Klub Kolekcjonerów

Założyło go 34 pasjonatów 8 I 1995 r. Klub działał początkowo przy Muzeum Okrągowym (obecnie Regionalnym) do 14 IX 2003 r. Następnie na 4 lata znalazł siedzibę w Miejskim Ośrodku Kultury. Od 14 X 2007 r. jest jednym z klubów Oddziału „Podlasie” Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Siedlcach. Od początku prezesem jest Sławomir Kordaczuk.

Główną formą działalności są spotkania w Muzeum Regionalnym w drugą niedzielę miesiąca od godz. 11.00. Rozpoczynają się prezentacją pasji lub pokazem kolekcji członków klubu oraz zaproszonych gości, także na tematy związane z historią regionu, przepisami prawnymi regulującymi poszczególne dziedziny kolekcjonerstwa lub ochroną stanowisk archeologicznych. Po prezentacjach odbywa się część towarzyska, handlowo-wymienna. Każdego stycznia obchodzimy „urodziny” przy kawie, herbacie i ciasteczkach. Natomiast w miesiące wakacyjne organizujemy przed budynkiem muzeum „Giełdy staroci i rzeczy potrzebnych komuś innemu”.

Na sezon letni przygotowujemy wycieczki krajoznawcze do miejsc, których nie mają w programie biura podróży. W czasie tych wyjazdów oprócz zwiedzania obiektów zabytkowych i przyrodniczych składamy kwiaty i palimy znicze na mogiłach bohaterów narodowych, spotykamy się z weteranami wojennymi i szefami lokalnych towarzystw kulturalnych i historycznych. Wycieczki kończymy wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełasek u zaprzyjaźnionych właścicieli obiektów zabytkowych i korzystamy z gościnności placówek muzealnych.

Mamy własny znaczek klubowy i sygnet. Legitymacje posiada ponad 180 osób. Wydawaliśmy metalowe żetony numizmatyczne i zamawialiśmy nadruki jubileuszowe na banknotach oraz kalendarzyki listkowe, pamiątkowe rewenety i odznaki „Zasłużony dla Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów”. Znani jesteśmy także poza granicami kraju jako wydawcy pocztówek o historii Siedlec, dworów polskich, Podlasia i Wojska Polskiego. W sumie wydaliśmy ponad 500 pocztówek. Działalnością wydawniczą w Klubie zajmują się również m.in. Tadeusz Bohatyrewicz, redaktor naczelny „Lamusa. Pisma Siedleckich Kolekcjonerów” i Adam Krzeski, wydawca zeszytów monograficznych z cyklu „Z dziejów Ziemi Najbliższej”.

Siedlecki Klub Kolekcjonerów został wyróżniony 25 X 2008 r. Honorową Nagrodą Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego nr 78 za działalność edukacyjną i turystyczną.

www.muzeumsiedlce.art.pl

 

Z �ycia Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów,
dzia�aj�cego przy PTTK Oddzia� „Podlasie” w Siedlcach.

 

Relacja  S�awomira Kordaczuka  - prezesa Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów, zast�pcy dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach, cz�onka Zarz�du Oddzia�u PTTK „Podlasie” w Siedlcach ze spotkania siedleckiego Klubu Kolekcjonerów z Maciejem Cybulskim – dyrektorem Muzeum Henryka Sienkiewicza  w Woli Okrzejskiej (9.10.2016 r.) i z przebiegu wycieczki krajoznawczej „Szlakiem Henryka Sienkiewicza” (16.10.2016 r.)

Szlakiem pierwszego noblisty

Pierwszy polski laureat nagrody Nobla w dziedzinie literatury, by móc odebra� j� osobi�cie, wyruszy� w d�ug� podró� przez Wiede�, Berlin i Dani�, bowiem by� to czas zaborów, czas map z Polsk� z nich wykre�lonych. W 1905 r. otrzyma� j� za ca�okszta�t twórczo�ci. Czterech imion: Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz urodzi� si� w 1846 r. w Woli Okrzejskiej powiatu �ukowskiego. Imiona otrzyma� po kolejnych przodkach ze strony matki. Zmar� w Vevey sto lat temu. Dlatego Senat i Sejm RP ustanowi�y rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.

            Muzeum Regionalne w Siedlcach i Siedlecki Klub Kolekcjonerów PTTK Oddzia� „Podlasie” w��czy�y si� w cykl uroczysto�ci organizowanych w kraju, w celu przypomnienia zas�ug i znaczenia w polskiej kulturze tej s�ynnej postaci.

            W niedziel� 9 pa�dziernika br. odby�o si� kolejne comiesi�czne spotkanie klubu. Go�ciem by� dyr. Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Maciej Cybulski. Przedstawi� kolekcj� pocztówek o tematyce sienkiewiczowskiej, przechowywanej w zbiorach placówki przez niego kierowanej. To by� tylko wst�p do wycieczki, jaka odby�a si� tydzie� pó�niej. Mimo ch�odu i ostrego wiatru trwa�a 12 godzin, a jej uczestnicy byli bardzo zadowoleni, gdy� poznali nieznane historie rzadko odwiedzanych miejsc. Dyr. Maciej Cybulski z szerok� wiedz� i bardzo obrazowym j�zykiem przybli�y� nam posta� pisarza, wzbogacaj�c jego biografi� o szczegó�y powszechnie nieznane i niepublikowane. Natomiast historie innych miejsc i ludzi przypomnia� przewodnik PTTK Eugeniusz Skorupka.

            Wiadomo, �e Henryk Sienkiewicz cz�sto bywa� w Siedlcach. Odwiedza� swych krewnych i wst�powa� do ulubionego ko�cio�a pw. �w. Stanis�awa BM. Dlatego mieszka�cy naszego miasta i okolic zapragn�li pozna� tak�e inne miejscowo�ci, w których mo�na odnale�� �lady bytno�ci wielkiego pisarza.

            Wycieczk� rozpocz�li�my zwiedzeniem Muzeum Regionalnego w �ukowie. Po ekspozycjach oprowadzi�a nas Bo�ena Domia�czyk. Zainteresowani byli�my przede wszystkim �ukowskimi amonitami. Te okazy paleontologiczne pochodzenia jurajskiego (okres jury trwa� od 201 do 145 mln lat temu), znane s� nie tylko w Europie. Znajduj� si� w krach polodowcowych w �ukowie i na polach wsi Go�aszyn. Niegdy� skamienia�o�ci cz�sto spotykane w prywatnych zbiorach, obecnie, po zamkni�ciu cegielni na �apiguzie znik�y z rynku kolekcjonerskiego. Mo�na je ogl�da� w muzeach i instytutach naukowych. W �ukowskiej placówce zapoznali�my si� tak�e powtórnie z wystaw� zorganizowan� przez Muzeum Regionalne w Siedlcach, w 150 rocznic� wybudowania Kolei Warszawsko-Terespolskiej. Tutaj zosta�a wzbogacona o eksponaty �ukowskie. Mi�ym akcentem by� fakt udzia�u w tej wystawie z prywatnymi zbiorami Adama Krzeskiego, cz�onka klubu.

            Poznali�my równie� cztery akcenty sienkiewiczowskie w tym mie�cie. Przed budynkiem muzeum jest �aweczka drewniana Henryka Sienkiewicza, natomiast na skwerze miejskim przy ul. Stefana Zdanowskiego – z kamienia i spi�u. Obie wywo�a�y sporo komentarzy i wyrazów troski. Dalej na rondzie ul. Henryka Sienkiewicza stoi jeden z najstarszych pomników pisarza w Polsce. Najm�odszym akcentem jest mural na �cianie szczytowej bloku przy ul. Skrzetuskiego na Osiedlu Sienkiewicza. Stworzono go z okazji tego szczególnego roku.

            Pó�niej w Wojcieszkowie zacz�li�my poznawa� szersze dzieje rodziny pisarza. Na tamtejszym cmentarzu parafialnym pochowano trzeci� �on� patrona wycieczki, Mari� z Babskich (1863 – 1925). Przy jej tablicy epitafijnej znicze zapali�y: Dorota Szyma�ska i Zofia Zalewska. W ten sposób uczestnicy naszych wycieczek oddaj� ho�d równie� polskim bohaterom narodowym.

            W tym grobie pochowanych jest kilka osób z rodziny pisarza. Jeszcze nie wszystkich nazwiska s� znane. Pewnym jest, �e spocz�� tutaj jego brat cioteczny Zdzis�aw Dmochowski, który zgin�� w bitwie powstania styczniowego pod Janówk� ko�o Hanny. Uwa�a si�, �e Henryk Sienkiewicz równie� bra� w niej udzia�. A jego ojciec chrzestny, dziedzic Woli Okrzejskiej Adam Cieciszowski organizowa� struktury powsta�cze w powiecie �ukowskim.   

            Henryk Sienkiewicz szczególnie ukocha� pobliski Burzec. By� to maj�tek nale��cy do jego ciotki Aleksandry Dmochowskiej. Tutaj umie�ci� siedzib� Skrzetuskich z Trylogii. Doje�d�a� do dworu siostry swej matki, literacko wygl�daj�c� i doskonale zachowan� alej� lipowo-kasztanow�. Sam budynek sp�on�� w 1914 r., w jego miejscu wzniesiono obszerny dwór dla licznej rodziny, mieszcz�cy obecnie szko�� podstawow�. Wokó� niej rozci�ga si� park z fos� �wiadcz�c� o cechach obronnych miejsca. Najwi�kszy staw w dawnym maj�tku do tej pory zwie si� Zag�oba.

            Spotyka si� wiadomo�ci, �e pisarz przyje�d�a� leczy� si� do Szcza�bu. Trudno jeszcze dociec, co mu wówczas dolega�o. Mo�e zapragn�� zadba� o swoje oczy, jak to wielu pielgrzymów obecnie czyni? Wszak tutaj odzyska�a wzrok na pocz�tku XIX wieku Barbara, córka hrabiego Wojciecha Suchodolskiego. Dziedzic dóbr Wojcieszków za cudowne uzdrowienie jej z nieuleczalnej choroby ufundowa� drewniany ko�ció�ek jako wotum.

            St�d ju� blisko do Woli Gu�owskiej, gdzie rodzice pisarza dzier�awili maj�tek ziemski. Dworek s�siadowa� ze �wi�tyni�, sp�on�� 24 IX 1939 r., w czasie bitwy prowadzonej przez Samodzieln� Grup� Operacyjn� „Polesie” z Niemcami. W tej miejscowo�ci warto zapozna� si� z histori� budowanego 150 lat ko�cio�a z cudownym �róde�kiem w podziemiach i zachowanymi w metalowym ogrodzeniu �ladami po pociskach. Naprzeciw jest usytuowany Dom Kultury z nowoczesnym Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków, Izb� Regionaln� i Galeri� Sztuki Ludowej lokalnych twórców.

            Pe�niejsze dzieje rodziny i dowody wdzi�czno�ci narodu za pomnikowe dzie�a literatury poznali�my w nast�pnych miejscowo�ciach. W Okrzei usypano kopiec. Stoj�c na nim obok popiersia autorstwa Mariana Gardzi�skiego z Siedlec, mogli�my spojrze� na ukochane miejsca pisarza. Obok, na cmentarzu parafialnym ods�oni�to w 2012 r. pomnik Matki Henryka Sienkiewicza. Lampki przed nim zapali�y: Katarzyna Chro�cicka i wiceprezes Oddzia�u „Podlasie” PTTK Anna Kirchner. W tej samej miejscowo�ci wst�pili�my do �wi�tyni, w której zosta� pisarz ochrzczony. Zbudowa�a j� jego prababka tylko w ci�gu trzech lat!

            Najwa�niejszym punktem wycieczki by�o miejsce urodzenia pisarza, Muzeum Henryka Sienkiewicza mieszcz�ce si� w oficynie dworskiej, bo po dworze pozosta�y tylko fundamenty. Muzeum cieszy si� du�ym zainteresowaniem. Nie byli�my jedyn� grup� jednocze�nie zwiedzaj�c� placówk�. Kierowana jest obecnie przez syna �.p. Antoniego Cybulskiego, który po�wi�ci� Henrykowi Sienkiewiczowi i miejscom Jego pami�ci 46 lat!

 

                                                                       S�awomir Kordaczuk (fotografie autora)