Dołącz do nas i zostań członkiem PTTK!

 

Bycie członkiem PTTK jest dobrowolne.

Jeśli jednak są Ci bliskie cele, którym ma służyć nasza organizacja – koniecznie zostań jej członkiem!

Ze wszystkimi celami oraz sposobem działania PTTK zapoznasz się w treści naszego Statutu
– zachęcamy do jego przeczytania!

W artykule 10, dokument ten stanowi, iż:

„Członkiem PTTK może być osoba zainteresowana realizacją celów PTTK,
deklarująca przestrzeganie Statutu PTTK.”

Z kolejnych artykułów Statutu dowiesz się natomiast pozostałych szczegółów związanych z członkostwem w naszej organizacji:

Członkiem PTTK może być:

 • obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,
 • małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 • małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Członkostwo PTTK powstaje przez:

 1. złożenie w oddziale deklaracji realizacji celów PTTK i przestrzegania Statutu PTTK
  Znajdziesz ją tutaj: link. Wypełnij ją w 2 egzemplarzach.
  Jeśli masz mniej niż 16 lat, pamiętaj, aby do deklaracji dołączyć podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych zgodę na Twoje członkostwo w PTTK, a najlepiej przyjdźcie do oddziału razem, aby złożyć deklarację wspólnie.
 1. opłacenie składki członkowskiej i wpisowego
  Możesz to zrobić gotówką, w podanych niżej kwotach, bezpośrednio w siedzibie naszego oddziału, do którego przyjdziesz złożyć podpisaną deklarację członkowską. Aktualnie jest to ul. Pułaskiego 7, 08-110 Siedlce – siedziba Centrum Informacji Turystycznej.
 2. przyjęcie w poczet członków przez zarząd oddziału
  Poinformujemy Cię o przyjęciu w poczet członków jak tylko nastąpi przyjęcie Twojej deklaracji przez zarząd oddziału.

Te trzy warunki muszą być spełnione łącznie.

Dodatkowo, abyśmy mogli przygotować dla Ciebie legitymację członkowską razem z deklaracją przynieś nam także swoje zdjęcie formatu 30×40 mm oraz weź ze sobą dowolny dokument potwierdzający tożsamość.

Wysokość wpisowego PTTK w 2024 r.:

 • 21,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
 • 12,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową,
 • 9,00 zł dla dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.

Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK, która w 2023 r. wynosi 9,00 zł.

Wysokość składek na 2024 rok:

 • 84,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
 • 57,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
 • 39,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,

Składkę członkowską opłaca się jednorazowo w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem, najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2023 roku. Zalecamy jednak, aby składki opłacać jak najwcześniej, najpóźniej do 31 marca 2023 roku, ponieważ osoba bez opłaconej w tym terminie składki PTTK na dany rok nie korzysta z ubezpieczenia w czasie imprez oraz przysługujących członkom ulg.

Wpisowe oraz składkę ulgową opłacają:

 • rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
 • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 • bezrobotni,
 • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Wpisowe oraz składkę ulgową młodzieżową opłacają:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 • młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

 • Członkowie Honorowi PTTK,
 • dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
 • dzieci i młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych,
 • osoby z orzeczoną niepełnosprawnością kontynuujące terapię lub przebywające w placówkach zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,
 • dzieci i młodzież szkolna do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie, wstępujący do PTTK w okresie od 1 września 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Dodatkowe informacje o wysokości aktualnych kwot składek oraz wpisowego można znaleźć w treści uchwały Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r. nr 285/XIX/2022 , która jest do pobrania tutaj: link

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o PTTK, odwiedź naszą stronę główną PTTK oraz zapoznaj się z przepisami, które znajdziesz w Kartotekach PTTK

Informacji oraz odpowiedzi na pytania udzielamy również pod numerem telefonu: +48 535 068 593
oraz pod adresem e-mail: pttk.siedlce@wp.pl

Zapraszamy!