Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach ogłasza nabór na kursy
na uprawnienia kadry programowej PTTK:

 

I. Kurs Organizatora Turystyki PTTK
II. Kurs Młodzieżowego Organizatora Turystyki PTTK
III. Kurs Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK
IV. Kurs Młodzieżowego Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK

I. Kandydat na Organizatora Turystyki PTTK powinien:

a) mieć ukończone 18 lat
b) należeć co najmniej 2 lata do PTTK *)
c) brać czynny udział w życiu organizacyjnym Oddziału PTTK
d) posiadać przynajmniej jedną odznakę turystyki kwalifikowanej PTTK minimum w stopniu brązowym*)

II. Kandydat na Młodzieżowego Organizatora Turystyki Kolarskiej PTTK powinien:

a) mieć ukończone 15 lat i zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
b) należeć do PTTK
c) brać czynny udział w życiu organizacyjnym Oddziału PTTK
d) posiadać przynajmniej jedną odznakę turystyki kwalifikowanej PTTK minimum w stopniu brązowym *)

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją powołaną przez Zarząd Oddziału, składającą się z osób posiadających uprawnienia Organizatora Turystyki PTTK.

 

III. Kandydat na Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK powinien:

a) mieć ukończone 18 lat
b) należeć do PTTK nie krócej niż 3 lata*)
c) posiadać kolarską odznakę turystyczną (KOT) w stopniu małym srebrnym*)

IV. Kandydat na Młodzieżowego Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK powinien:

a)mieć ukończone 16 lat i zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
b) należeć do PTTK nie krócej niż 3 lata*)
c) posiadać kolarską odznakę turystyczną (KOT) w stopniu małym srebrnym*)

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją powołaną przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK

*)Uwaga: w przypadku ukończenia kursu, a nie  spełnienia warunków w pkt. I. lit. b) i lit. d), pkt. II. lit. d), pkt. III lit. b) i lit. c), pkt. IV lit. b) i lit. c)  uprawnienia  mogą być wydane po uzyskaniu  wskazanego stażu  członkowskiego PTTK lub zweryfikowania odznaki KOT w stopniu  małym srebrnym.

Kurs Organizatora Turystyki PTTK obejmuje  30 godzin dydaktycznych.
Kurs Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK obejmuje 22 godziny dydaktyczne.
W zakresie, w którym tematyka kursów jest zbieżna zajęcia dydaktyczne będą wspólne dla  obydwu kursów.  Kurs odbędzie się w okresie od  11 grudnia 2022 r. do  27 stycznia 2023 r.

            Liczba uczestników kursu jest ograniczona do 20 osób. Opłata za kurs wynosi 100 zł, którą należy  wpłacić w terminie do 10 grudnia  2022 r. w kasie biura przy ul.  Pułaskiego 7 lub dokonać wpłaty na Konto Oddziału w BNP Paribas Bank Polska S.A. O/Siedlce
Nr 14 2030 0045 1110 0000  0044 4210

Kurs organizowany jest w ramach umów wolonatriackich. Opłata 100 zł przeznaczona  jest na niezbędne koszty organizacyjne i wynagrodzenie dla osób – wykładowców i egzaminatorów, którzy nie są członkami Oddziału.

W sprawach związanych z organizacją Kursu na  Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK proszę kontaktować się z Kol. Jarosławem Głowackim – Honorowym Przodownikiem Turystyki Kolarskiej PTKol nr leg. 4967, tel. 516 150 102, e-mail: jarek-usc@wp.pl

W sprawach związanych z organizacją Kursu na Organizatora Turystyki PTTK osobą do kontaktów jest Kol. Anna Kirchner – nr leg. 48/2013 – tel. 509 866 947, e-mail: aniakirchner@wp.pl

 

Karta zgłoszenia na kurs Organizatora Turystyki

Karta zgłoszenia na kurs Przodownika Turystyki Kolarskiej