Nasza odznaka regionalna!

REGULAMIN

REGIONALNEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK

IM. JÓZEFA MIKULSKIEGO

I. Postanowienia ogólne:

1. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość powiatu siedleckiego i okolic; tj. powiatów: Garwolina, Łosic, Łukowa, Mińska Mazowieckiego, Sokołowa Podlaskiego i Węgrowa; historii, tradycji, zabytków, kultury, osiągnięć i perspektyw rozwoju, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych zwłaszcza obiektów związanych z działalnością prof. Józefa Mikulskiego.

2. Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK im. Józefa Mikulskiego posiada dwa stopnie:

  • stopień srebrny,
  • stopień złoty.

3. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Warunkiem jej zdobycia jest zwiedzenie odpowiedniej ilości obiektów krajoznawczych w czasie określonym w niniejszym regulaminie.

4. Obiekty zaliczane do zdobywania odznaki w stopniu srebrnym nie mogą być zaliczane do zdobywania odznaki w stopniu złotym.

II. Warunki zdobywania odznaki:

5. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.

6. Odznakę zdobywa się w czasie dowolnego rodzaju wycieczek turystyki kwalifikowanej, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych (np. wycieczki piesze, rowerowe, motorowe, kajakowe itp.).

7. Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK im. Józefa Mikulskiego zdobywa się zwiedzając obiekty krajoznawcze wg grup wyszczególnionych w tabeli, wybrane wg uznania zdobywającego.

Warunki Stopień
srebrny złoty
Ogólna liczba zwiedzanych obiektów, w tym co najmniej: 20 40
Zabytków architektury 4 8
Muzeów izb regionalnych 2 4
Miejsc pamięci narodowej 3 6
Rezerwatów przyrody 2 4
Parków zabytkowych 2 4
Parków krajobrazowych 1
Pomników przyrody ożywionej i nieożywionej 3 5
Grodzisk 2 4

 

8. Odznakę w stopniu srebrnym należy zdobyć:

a) W czasie nie dłuższym niż 2 lata liczonym od daty pierwszej wycieczki.

b) Zwiedzając obiekty krajoznawcze położone na terenie powiatu siedleckiego i okolic, tj. powiatów: Garwolina, Łosic, Łukowa, Mińska Mazowieckiego, Sokołowa Podlaskiego, Węgrowa.

c) W przypadku braku na danym obszarze udostępnionego do zwiedzania rezerwatu przyrody, należy dodatkowo poznać dwa parki zabytkowe.

9. Odznakę w stopniu złotym należy zdobyć:

a) W czasie nie dłuższym niż trzy lata.

b) Zwiedzając obiekty krajoznawcze w liczbie określonej w tabeli, położone na obszarze jak to określono w pkt.8.b.

III. Weryfikacja:

10. Formalną podstawą weryfikacji odznaki jest kronika wycieczek, założona i prowadzona przez zdobywającego.
W kronice winny znajdować się daty odbycia wycieczek oraz potwierdzenia zwiedzania obiektów np. pieczątki, bilety wstępu, fotografie lub podpisy osób uprawnionych: przewodników, instruktorów PTTK, służby leśnej lub opiekunów Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych.

11. Odznakę Krajoznawczą im. Józefa Mikulskiego przyznaje Zespół Weryfikacyjny działający przy Oddziale PTTK „Podlasie” w Siedlcach.

12. Przed złożeniem kroniki wycieczek do wglądu Zespołu Weryfikacyjnego, kronika to winna być zweryfikowana przez Instruktora Krajoznawstwa Regionu lub Polski, który to potwierdza rzetelność odbytych wycieczek oraz zgodność zwiedzanych obiektów i wymagań regulaminu odznaki.

13. Po zweryfikowaniu wykonanych zadań Zespół Weryfikacyjny dokonuje wpisu w książeczkę-kronikę. Wpis ten uprawnia do nabycia odznaki w Oddziale.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach w dniu 3 marca 2005 r.

Komisja Krajoznawcza
Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach
Siedlce, dn. 3.03.2005 r.