JĘZYK ESPERANTO – dziedzictwo polskiej kultury!

„Setka największych wynalazków nie dokona w życiu ludzkości tak wielkiej i wartościowej przemiany, jaką uczyni wprowadzenie międzynarodowego, neutralnego języka.”

Ludwik Zamenhof (1859-1917) – twórca języka esperanto

 

  • Esperanto to prosty i łatwy język, ładnie brzmiący, o logicznej i precyzyjnej strukturze, 10-krotnie łatwiejszy do nauki niż język angielski, francuski czy niemiecki.
  • Pełni rolę propedeutyczną, tzn. ułatwiającą naukę innych języków obcych.
  • Doskonały środek porozumiewania się ludzi na całym świecie od ponad 130 lat.
  • Jest drugim, po angielskim, językiem najczęściej używanym w Internecie.
  • Opracowany przez, urodzonego w Białymstoku lekarza, Ludwika Zamenhofa.
  • Język neutralny, będący własnością wszystkich, nie dyskryminujący języków narodowych, o bardzo bogatej literaturze, uznany i doceniony przez wielu znanych ludzi ze świata nauki, kultury, polityki.
  • To język dostępny dla każdego niezależnie od wieku, zdolności językowych, wykształcenia, pochodzenia, statusu społecznego, czy zasobności portfela. J

„Poznałem esperanto jako język bardzo prosty i łatwy, dostępny dla wszystkich; cieszyłem się właśnie jego prostotą i perspektywami, które otwiera przed ludźmi.”

„Esperanto jest najgenialniejszym połączeniem logiki i prostoty.”

prof. Tadeusz Kotarbiński

 

ESPERANTO – prosta i logiczna gramatyka 🙂

Dlaczego Esperanto jest tak zaskakująco łatwe do opanowania?

  • Gramatyka jest prosta i bez wyjątków.
  • Słownictwo zaczerpnięto z wielu języków narodowych (Polak rozumie nawet do 40% słów, bez wcześniejszej nauki).
  • Logiczny system tworzenia słów ogranicza w znacznym stopniu ilość słówek do zapamiętania i pozwala na kreatywne obcowanie z językiem.

Wymowa – jak się pisze, tak się czyta!

Alfabet języka esperanto składa się z 28 liter:

a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z

Spółgłoski i samogłoski wymawiamy tak, jak w języku polskim, a z tzw. znakami diakrytycznymi następująco:

ĉ = cz ĉapo          [czapo]        czapka
ĝ = dż  ĝangalo    [dżangalo]   dżungla
ĥ = ch  ĥaoso       [chaoso]      chaos (! Dziś ĥ jest zastępowane przez k, h lub ĉ)
ĵ = ż  ĵaketo         [żaketo]       żakiet
ŝ = sz ŝalo           [szalo]          szal
ŭ = ł  aŭto           [ałto]           auto
v = w  vino          [wino]          wino

Warto zauważyć brak „y” – jego rolę pełni „i”, które nie zmiękcza spółgłosek i nie łączy się z samogłoską występującą przed lub po niej, np.:

krei (tworzyć)       czytamy: [kre-i],        nie [krej]
radio (radio)        czytamy: [rad-i-o],      nie [rad-jo]
cigaro (cygaro)    czytamy: [c-igaro],      nie [ćigaro]

Akcent jest stały i pada zawsze na drugą sylabę od końca (jak w języku polskim).

Gramatyka – bez wyjątków!

Rzeczowniki (kto? co?) w liczbie pojedynczej kończą się literą „o”

domo – dom           tablo – stół                  urbo – miasto
kato – kot               muro – ściana              knabo – chłopiec

Przymiotniki (jaki? jaka? jakie?) w liczbie pojedynczej, bez względu na rodzaj,
kończą się literą „a”

bela – ładny, -a, -e          granda – duży, -a, -e
bona – dobry, -a, -e        alta – wysoki, -a, -e

Liczbę mnogą tworzymy dodając literę „j” (m. in. do rzeczowników i przymiotników)

grandaj domoj – duże domy
belaj urboj – piękne miasta

Przysłówki (jak?) kończą się literą „e”

bone – dobrze            bele – pięknie             facile – łatwo
rapide – szybko          diligente – pilnie          simple – prosto

W języku esperanto są tylko dwa przypadki mianownikbiernik. Pozostałe są równe mianownikowi i tworzy się je za pomocą  odpowiednich przyimków (sur, per, el, i in.) np.:

Mianownik (kto? co?)                                     patro (ojciec)
Dopełniacz (kogo? czego?)                      de patro (ojca)
Celownik (komu? czemu?)                      al  patro (ojcu)
Biernik (kogo? co?)                                         patron (ojca)
Narzędnik (z kim? z czym?)                kun patro (z ojcem)
Miejscownik (o kim? o czym?)            pri  patro (o ojcu)
Wołacz (ho!)                                                     patro! (ojcze!)

 

Zaimki osobowe
liczba pojedyncza:                 liczba mnoga:
mi – ja                                        ni – my
vi – ty                                          vi – wy
li – on                                          ili – oni
ŝi – ona
ĝi – ono (dziecko, przedmiot, zwierzę)

Zaimki dzierżawcze tworzymy dodając „a” na końcu, a w liczbie mnogiej dodatkowo „j”

mia – mój (moja, -e)                     nia – nasz (nasza, -e)
miaj – moje (moi)                         niaj – nasze (nasi)

Odmiana czasownika

Wszystkie czasowniki są regularne, mają jedną formę dla wszystkich osób w obu liczbach i przyjmują odpowiednio końcówki:

Bezokoliczniki

esti – być
ami – kochać
havi – mieć

Tryb oznajmujący:

Czas przeszłyis

mi estis – ja byłem(am)
mi amis – ja kochałem(am)
li havis – on miał

Czas teraźniejszyas

vi estas – ty jesteś / wy jesteście
ili amas – oni (one) kochają
ĝi havas – ono ma

Czas przyszłyos

vi estos – wy będziecie
ni amos – my będziemy kochali(ły)
ŝi havos – ona będzie miała

Tryb warunkowyus

li estus – on byłby
ŝi amus – ona kochałaby
ni havus – my mielibyśmy

Tryb rozkazującyu

estu! – bądź
ĝi amu! – niech ono kocha
mi havu! – niech ja mam

Liczebniki

1 – unu                           11 – dek unu
2 – du                             15 – dek kvin
3 – tri                             20 – dudek
4 – kvar                          22 – dudek du
5 – kvin                          40 – kvardek
6 – ses                            100 – cent
7 – sep                           300 – tricent
8 – ok                             1000 – mil
9 – naŭ                           5000 – kvin mil
10 – dek                         2019 – du mil dek naŭ

Liczebniki porządkowe  tworzymy dodając na końcu „a”

unua (1a) – pierwszy, -a, -e
trideka (30a) – trzydziesty, -a, -e

Słowotwórstwo – bogate i regularne

Charakterystyczną cechą języka esperanto jest rozwinięty system przed- i przyrostków, dzięki którym możemy tworzyć rodziny wyrazów, np.:

dis– rozdzielenie:                          doni (dawać)                disdoni (rozdawać)
mal– przeciwieństwo:                  bona (dobry)                malbona (zły)
pra– dawny, pra:                           nepo (wnuk)                pranepo (prawnuk)
an– członek, mieszkaniec:         Eŭropo (Europa)        eŭropano (Europejczyk)
ar– zbiór:                                      arbo (drzewo)              arbaro (las)
ec– cecha:                                     amiko (przyjaciel)       amikeco (przyjaźń)
eg– zwiększenie:                         varma (ciepły)              varmega (gorący)
ej– miejsce:                                  lerni (uczyć)                  lernejo (szkoła)
et– pomniejszenie:                     malvarma (zimny)      malvarmeta (chłodny)
il– narzędzie:                               veturi (jechać)              veturilo (pojazd)
in– płeć żeńska:                           viro (mężczyzna)        virino (kobieta)
ist– zawód:                                   dento (ząb)                  dentisto (dentysta)
ul– osobnik:                                 juna (młody)                junulo (młodzieniec)

Słowa można tworzyć przez dodawanie do rdzenia odpowiednich końcówek, sufiksów czy słów, np. rdzeń „san” – związany ze zdrowiem

san+o = zdrowie                      / mal+san+o = choroba
san+a = zdrowy                      / mal+san+a = chory
san+i = być zdrowym                / mal+san+i = być chorym
san+ul+o = zdrowy człowiek     / mal+san+ul+o = chory człowiek
mal+san+ul+ej+o = szpital
san+stato = stan zdrowia

itd. – możliwości jest wiele…

Warto znać:

Bonan tagon! – Dzień dobry!
Bonan vesperon! – Dobry wieczór!
Bonan nokton! – Dobranoc!
Ĝis revido! – Do widzenia!
Saluton! – Cześć!
Dankon! – Dziękuję!
Pardonu – Przepraszam
Bonvolu – Proszę
Mi nomiĝas … – Nazywam się …

Słowniczek polsko – esperancki / Pola – esperanta vortareto

a, i, oraz, zaś – kaj                                          łatwy – facila
adres – adreso                                                 łódź – boato
aktor – aktoro                                                 maj – majo
aktywny – aktiva                                            miłość – amo
badać – esplori                                               mleko – lakto
balon – balono                                               muzyka – muziko
bawełna – kotono                                          nadzieja – espero
bieda – mizero                                               nauka – scienco
bierny – pasiva                                               nie – ne
całować – kisi                                                 niebieski – blua
chcieć – voli                                                    nowy – nova
cytryna – citrono                                           obraz – bildo
czekolada – ĉokolado                                    ogród – ĝardeno
człowiek – homo                                            osoba – persono
ćwiczyć – ekzerci                                           pamięć – memoro
data – dato                                                      pisać – skribi
doskonale – perfekte                                     podróż – vojaĝo
dziennikarz – ĵurnalisto                               Polak – polo
elegancki – eleganta                                     prawda – vero
esperantysta – esperantisto                        radość – ĝojo
fabryka – fabriko                                           restauracja – restoracio
ferie – ferio                                                     rodzina – familio
film – filmo                                                     serce – koro
godzina – horo                                               słodki – dolĉa
grudzień – decembro                                   stół – tablo
grzeczny – ĝentila                                         szpital – hospitalo
gwiazda – stelo                                             śpiewać – kanti
herbata – teo                                                 świat – mondo
honor – honoro                                            świeży – freŝa
idea – ideo                                                    tak – jes
informacja – informo                                telefon – telefono
iść – iri                                                          turysta – turisto
jesień – aŭtuno                                           uniwersytet – universitato
jeść – manĝi                                                 uroczy – ĉarma
język – lingvo                                               usta – buŝo
kawa – kafo                                                  wiara – kredo
koło – rondo                                                widzieć – vidi
kot – kato                                                     woda – akvo
kraj – lando                                                 wyznać – konfesi
kwiat – floro                                               ząb – dento
lekarz – kuracisto                                     zielony – verda
lekcja – leciono                                         zoo – zoo
list – letero                                                żądać – postuli
lubić – ŝati                                                 żyć – vivi

 

Zainteresował Cię język esperanto – skontaktuj się z nami: esperanto.siedlce@gmail.com

* * * * * * * * * *

 

Jak to się zaczęło w Siedlcach?

Oficjalnie Oddział w Siedlcach Polskiego Towarzystwa Esperantystów (dzisiejszy Polski Związek Esperantystów) powstał 13 grudnia 1908 r. i istnieje po dziś dzień. Tym samym jest najstarszym stowarzyszeniem działającym w naszym mieście, obok Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział „Podlasie” w Siedlcach, które również powstało w tym samym roku, ale nieco wcześniej tj. 22 listopada.

W styczniowym numerze z 1909 r. Pola Esperantisto (Polski Esperantysta – ukazujący się na świecie od 1906r.) możemy przeczytać po polsku i esperancku (pisownia oryginalna):

Otwarcie filji „P. T. E.” w Siedlcach.

Malfermo de filio de „P. E. S.” en Siedlce.

Dnia 13-go grudnia odbyło się oficjalne otwarcie oddziału towarzystwa w Siedlcach.

Na tydzień już przedtym na wszystkich ulicach widniał duży afisz w trzech językach (ros., pol. i esp.), zawiadamiający o otwarciu towarzystwa Esperanckiego i zapraszający mieszkańców do udziału w tej uroczystości.

Nasi towarzysze w Siedlcach uczynili wszystko możliwe dla powodzenia tego pierwszego organizacyjnego i jednocześnie propagandystycznego zebrania. Zgromadzili oni dużą ilość okazowego matrjału, zdołali zainteresować wybitniejszych przedstawicieli miasta i przygotowali bardzo ciekawy porządek dzienny.

O godz. 6-tej wiecz. w dużej Sali miejscowego Towarzystwa Muzycznego zebrało się prawie 100 osób z miejscowej inteligencji. Posiedzenie zagaił D-r Szawelski, prezes towarzystwa lekarskiego, wyjaśniając w kilku słowach cel zebrania i witając przybyłych z Warszawy gości pp: A. Grabowskiego, D-ra Leona Zamenhofa i T, Matuszewskiego. Następnie zaprosił na przewodniczącego p. Grabowskiego, który przywołał na asesorów D-ra Ostrowskiego i prof. Zbiecia.

W dłuższym przemówieniu p. A. Grabowski zapoznał zebranych z ideą Esperanta, dotknął jego dziejów w Polsce i w gorących słowach zachęcał zgromadzonych do wspólnej pracy na rzecz Esperanta. Po p. Grabowskim zabrał głos D-r Leon Zamenhof, który wyjaśnił potrzebę języka międzynarodowego i dowiódł bezzasadności argumentów wygłaszanych przeciw tej potrzebie. P. Wierzbięta, pierwszy pionier naszej idei w Siedlcach, odczytał nadesłane listy z pozdrowieniami i telegramami, między innemi telegram od D-ra L. L. Zamenhofa.

Na zakończenie wieczoru pan Wierzbięta wygłosił szczegółowe sprawozdanie o kongresie Drezdeńskim, które obudziło duże zaciekawienie wśród obecnych. Niestety, z powodu przeszkód technicznych przedstawienie obrazów niknących z kongresu nie powiodło się zupełnie.

Wyniki tego pierwszego posiedzenia w Siedlcach były bardzo pomyśle. Zapisało się do towarzystwa przeszło 50 osób – wszyscy ze sfery inteligentnej i wpływowej miasta.

Do zarządu weszli następujące osoby: D-r Szawelski, p. Wierzbięta – asesor farmacji, p. Radliński – dyrektor szkoły, pani Barszczewska – przełożona pensji, D-r Ostrowski, prof. Zbieć i p. Jaszczuk.

Zarząd zamierza wkrótce rozpocząć kurs jęz. Esperanto. P. Radliński oraz pani Barszczewska przyrzekli wprowadzić stałe wykłady Esperanta do swoich szkół. Już dziś można przewidzieć przyszły szybki rozwój sprawy naszej w Siedlcach. Od siebie życzymy nowemu oddziałowi „P. T. E.” Najpomyślniejszych rezultatów. Jesteśmy pewni, że pod kierunkiem osób, które wzięły ster w swoje ręce w Siedlcach, nasza sprawa w tym mieście nie tylko nie upadnie, lecz będzie się rozwijała szybko, jako piękny przykład dla wszystkich innych miast, w których Esperanto zaczyna dopiero się zaszczepiać.

 

Ówczesny Oddział miał swoją siedzibę przy ulicy Ogrodowej 27, a tworzyły go następujące osoby:

Przewodniczący: Alfons Wierzbięta – asesor farmacki
Wiceprzewodniczący: Tadeusz Radliński – dyrektor szkoły
Sekretarz: prof. Józef Zbieć
Skarbnik: Aleksander Jaszczuk
Członkowie zarządu: dr Hilary Ostrowski oraz dr Józef Szawelski.

 

Pozostałymi członkami Oddziału byli między innymi: Barszczewska Jadwiga, Gancwol Adolf i jego pierwsza żona Gancwol Leokadja, Życieńska Wanda, Życieński Jan.

* Źródło: Brzostowski A. B. „Adresaro de Polaj Esperantistoj por 1909”, Warszawa 1909r.

 

Jednak wiemy, że zanim ówczesna elita Siedlec rozpoczęła działalność esperancką, już kilka lat wcześniej w siedleckich szkołach (podstawowych i średnich) istniały Koła Esperanckie, w ramach których uczniowie uczyli się języka esperanto i tworzyli własne księgozbiory.

W „Życiu szkolnym” nr 3 z czerwca 1907r. czytamy (pisownia oryginalna):

„Dnia 7 czerwca odbyło się w szkole naszej ogólne zebranie miejscowego Koła Esperanckiego. Po zagajeniu zabrania kasjer przedstawił stan finansowy stowarzyszenia (…) Następnie złożył sprawozdanie bibljotekarz i zakomunikował, że w chwili obecnej bibljoteka zawiera z górą 60 książek esperanckich oraz prenumeruje 5 czasopism. Wspominał również o poczytności poszczególnych książek i o zainteresowaniu bibljoteką esperancką. Po przyjęciu przez zebranych rocznego sprawozdania od kasjera i bibljotekarza nastąpił wybór delegata na zjazd młodzieży esperanckiej Królestwa Polskiego, mający się odbyć w końcu czerwca w Kazimierzu nad Wisłą. (…)

Następnie została poruszona kwestja organizacji wykładów Esperanta w naszej szkole, i zgodzono się, że od początku przyszłego roku otworzone zostaną kursy, po 12 lekcji każdy. Zwrócono również uwagę na potrzebę wprowadzenia Esperanta, jako przedmiotu obowiązkowego, do 4 lub 5 klasy, w ilości jednej godziny tygodniowo i w tej mierze przyjęto pewne dyrektywy na przyszłość. Prócz tego zebrani, oceniając wielkie usługi, oddane miejscowemu Kołu przez znakomitego esperantystę pana A.G. składają mu niniejszym publiczne podziękowanie.”

Jeśli ktoś z Państwa posiada informacje, bądź materiały na temat działalności siedleckich esperantystów, szczególnie jeśli dotyczą czasów przed rokiem 1956,  prosimy o kontakt z nami: esperanto.siedlce@gmail.com, tel. 796 340 243.