Klauzula Informacyjna RODO

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ „PODLASIE” w Siedlcach (zwane dalej Oddziałem), z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Rynkowej 24 i przy ul. Pułaskiego 7, pttk.siedlce@wp.pl, tel. 535 068 593
2) Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE (zwane dalej „PTTK” lub „Stowarzyszeniem” z siedzibą w Warszawie 00-075, ul Senatorska 11, tel. (22) 875 10 00, poczta@pttk.pl .
3) Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych, gdyż nie jest do tego zobowiązany przepisami prawa.
4) Współadministrator wyznaczył Inspektora danych osobowych, można się z nim skontaktować przez adres e-mail iod@pttk.pl lub poprzez adres pocztowy z pkt. 2
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych oraz zgodnie z treścią udzielonych zgód związanych z:
• uczestnictwem w zajęciach oraz wyjazdach i wycieczkach organizowanych przez PTTK i Oddział
• członkostwem w PTTK i Oddziale
• wykonaniem zdań statutowych oraz prowadzeniem dokumentacji księgowo-finansowej Stowarzyszenia,
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
podmioty przetwarzające, którym zlecamy operacje przetwarzania danych – Biuro Księgowe, Serwis Informatyczny, Serwis dostawcy aplikacji, Firmy Ubezpieczeniowe, Firmy transportowe.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Informujemy również, że:
10) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.