Eugeniusz Skorupka został odznaczony Medalem Pro Masovia